Начало > Потребители
Йордан Желев
Имейл
jzhzhelev@yahoo.com
Персонални данни
Образование и кариера
История, Софийски университет "Св. Климент Охридски" (1998). Доктор по история (2005). Дис.: "Родът Богориди". Специалист в отдел "Стари архиви", Дирекция "Централен държавен архив" към Главно управление на архивите при Министерския съвет (1999–2000). Младши експерт в същия отдел (2000–2002). Старши експерт (2003–2007). Главен експерт в отдел "Стари архиви", Дирекция "Централен държавен архив" към Държавна агенция "Архиви" (2007–2008). Член на Българското историческо дружество (от 2006). Член на Редакционната колегия "Архивни справочници", Държавна агенция "Архиви" (от 2006)


Лични интереси
История на България ХV - ХІХ век, Възраждане, генеалогия, изворознание

Работни езици
Български, Руски, Английски
Академични данни
Статус
Aсистент
Библиография
Статии
Българският възрожденски интелектуалец в емиграция – между адаптацията и патриотизма. Случаят д-р Иван Селимински (1799–1867) от Й. Желев

2007 сп. Минало 2007, кн. 2, 82–94
Език: Български
Научно-справочния апарат към учрежденските фондове от „Ста-рия период“ в Централния държавен архив. Основни проблеми и приоритети от Й. Желев

2007 сп. Архивен преглед 2007, кн. 1–2, 99–10
Език: Български
Известните и непознати Богориди. Обзор на историографията за една ненаписана история от Й. Желев
Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция – София, 10–11 ноември 2004 г. Съст. И. Баева и Пл. Митев
2006 С., 2006, 166–181
Език: Български
Българската екзархия – документално наследство от Й. Желев
Държава & Църква – Църква & Държава в българската история. Сб. по случай 135-годишнината от учредяването на Българската екзархия. Под ред. на Гиньо Ганев, Георги Бакалов, Илия Тодев
2006 С., 2006, 352–381
Език: Български
Отдел "Стари архиви"/Department "Old Archives" от Й. Желев/Y. Zhelev

2006 Централният държавен архив/The Central State Archives С., 2006, 69–90
Език: Български
Възрожденските приписки по Типикона на храма „Св. Петка“ в Брезник от Й. Желев

2006 Известия на държавните архиви Т. 92, 2006, 244–282
Език: Български
Professeur Docteur ès Sciences historiques Bistra Cvetkova (1926–1982). Bibliographie от Y. Zhelev

2006 Bulgarian Historical Review 2006, № 3–4, 272–301
Език: Френски
Ottoman Turkish Records in Bulgarian State Archives System от Y. Zhelev
Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu. 17–19 Kasım 2005, İstanbul (Tebliğler – Tartışmalar) // International Symposium on Turkish Archives. 17–19 November 2005, Istanbul (Presentations & Discussions).
2006 Ankara, 2006, 123–13
Език: Английски
Османотурските документи в българските държавни архиви –състояние и перспективи от Й. Желев

2006 Известия на държавните архиви Т. 93, 2007, 337–353
Език: Български
Няколко непубликувани автографи и приписки от Рилския манастир от Й. Желев

2005 Palaeobulgarica 2005, № 3, 98–114
Език: Български
Княз Стефан Богориди. Кариера, национална идентичност, пат-риотизъм. II. Национална идентичност и патриотизъм от Й. Желев

2004 Известия на държавните архиви Т. 84, 2004, 3–53
Език: Български
За игуменството на поп Стойко Владиславов в Капиновския манастир (1794 г.) от Й. Желев

2004 сп. Минало 2004, кн. 2, 19–22
Език: Български
Към биографията на епископ Поликарп Патароликийски от Й. Желев

2004 сп. Исторически преглед 2004, кн. 3/4, 142–1
Език: Български
Le prince Nicolas Conachi-Bogoridi. Carrière et personnalité от Y. Zhelev

2004 Études Balkaniques 2004, № 4, 84–120
Език: Френски
Роберт колеж – средище на мултикултурния Ориент от Й. Желев
Българо-американски културни и политически връзки през ХIХ – първата половина на ХХ в. Сб. с доклади от Националната научна конференция, проведена в София на 16 – 17 септември 2003 г. Съст. Иван Илчев, Пламен Митев
2004 С., 2004, 132–152
Език: Български
Атентатът срещу Самоския княз Стефан Богориди. Един епизод от политическата му биография от Й. Желев

2004 сп. Исторически преглед 2004, кн. 5–6, 327–3
Език: Български
Генеалогия на княжеския род Богориди от Й. Желев

2004 сп. Архивен преглед 2004, кн. 3–4, 78–94
Език: Български
Завещанието и наследството на княз Александър Богориди от Й. Желев

2003 сп. Исторически преглед 2003, кн. 1–2, 80-93
Език: Български
Княз Стефан Богориди. Кариера, национална идентичност, пат-риотизъм. I. Политическа кариера в Османската империя от Й. Желев

2003 Известия на държавните архиви Т. 83, 2003, 3–40
Език: Български
Котленецът Костадин Матеев и неговата автобиография (1834–1865) от Й. Желев

2002 Известия на държавните архиви Т. 81, 2002, 106–169
Език: Български
Търновският възрожденски род Минчоглу в спомените на д-р Иван Минчович от Й. Желев

2002 сп. Архивен преглед 2002, кн. 1–2, 80–93
Език: Български
Писмо за Александър Екзарх от Й. Желев

2001 сп. Архивен преглед 2001, кн. 1–2, 84–89
Език: Български
Статистика на българските учители в Македония и Одринско през учебната 1881/1882 и 1882/1883 г. от Й. Желев

2001 сп. Архивен преглед 2001, кн. 3–4, 85–92
Език: Български
Неизвестен летопис за Дряновския манастир от ХIХ в. от Й. Желев

2001 сп. Историческо бъдеще 2001, кн. 2, 145–171
Език: Български
Фамилията Богориди – българският аристократичен елит през ХIХ в. от Й. Желев

1999 сп. История 1999, кн. 2–3, 52-66
Език: Български
Монографии
110 години Българско дипломатическо представителство в Битоля. Каталог на документална изложба от Й. Желев. Ил. Паскова

2007 С., 2007, 64 с.
Език: Български
Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Т. II. Стопански, културни, политически и обществени организации и учреждения от
Съставители: Калинка Анчова, Виктория Маринова, Петър Миланов, Йордан Желев, Светла Костова. Обща ре-дакция: Светла Костова, Йордан Желев
2006 С., 2006, 305 с.
Език: Български
Министерство на външните работи и на изповеданията (МВРИ). Пътеводител по архивните фондове в Централния държавен архив от Съставител: Йордан Желев

2005 Дизайн: Давид Нинов. PDF формат С., 2005, 329 с.
Език: Български
Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Т. I. Органи на власт и управление от
Съставители: Калинка Анчова, Виктория Маринова, Петър Миланов, Йордан Желев, Светла Костова. Обща редакция: Светла Костова, Йордан Желев
2005 С., 2005, 383 с.
Език: Български
България и Русия. 125 години дипломатически отношения [1879 – 2004]. [Юбилеен алманах] от
Съст. на българската част: Л. Янакиева, Б. Станимиров, Св. Костова, Й. Желев. Научен консултант проф. д.и.н. Г. Марков. Съст. на руската част: Н. М. Баринова, И. В. Будник, О. Ю. Волкова, Е. В. Дадиани, И. И. Конькова, Н. В. Кочкин, И. А. Кузьмина, И. И. Морозова, З. И. Платонова, А. В. Руденко, Л. П. Сапрыкин, Н. Б. Фуфаев. Научен кон-султант проф. д.и.н. А. Г. Задохин
2004 С., 2004, 204 с.
Език: Български

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.