Начало > Потребители
Йордан Желев
Имейл
jzhzhelev@yahoo.com
Персонални данни
Образование и кариера
История, Исторически факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1998).
Доктор по история (2005). Тема на дисертацията: "Родът Богориди".
Специалист 1999–2000, младши експерт 2000–2002, старши експерт 2003–2007 в отдел "Стари архиви" на Дирекция "Централен държавен архив" (ЦДА) към Главно управление на архивите при Министерския съвет (ГУА при МС).
Главен експерт в отдел "Стари архиви" на Дирекция "Централен държавен архив" към Държавна агенция "Архиви" (ДАА) 2007–2009; в отдел "Информация и популяризация" 2009–2010 и в отдел "Обработка на архивни фондове" 2010.
Началник сектор "Фондове на БКП" в отдел "Обработка на архивни фондове" 2010–2011.
Старши инспектор 2011 и ръководител "Инспекторат" на Държавна агенция "Архиви" 2011–2012.
Началник на отдел "Използване на архивните фондове" в Дирекция "Централен държавен архив" към Държавна агенция "Архиви" 2012–.
Член-секретар 2002–2006, член 2007–2010 и председател 2015– на Оценителната комисия при Дирекция "Централен държавен архив".
Член на Редакционната колегия "Архивни справочници" при Държавна агенция "Архиви" 2006–2010 и на Експертно-проверочната комисия при Дирекция "Централен държавен архив" 2010–2011; 2016–2017.
Член на Българското историческо дружество 2006 и на Института за приложна музеология 2015.
Хоноруван преподавател по "Историография" в катедра "Нова и най-нова история на България" при Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" 2011–2013.


Лични интереси
История на България ХV–ХІХ век, Българско възраждане, генеалогия, историко-летописна традиция, изворознание, археография

Работни езици
Български, Руски, Английски
Академични данни
Статус
Aсистент
Библиография
Статии
Османотурски документи за Рилския манастир, издирени и преведени от Борис Недков от Й. Желев

2014 Известия на държавните архиви, Т. 107, 2014 [2016], 172–286
Език: Български
Софроний, епископ Врачански. Личност и дело във фамилен контекст от Й. Желев
– В: Софроний Врачански – книжовник и политик от Новото време. Сборник с материали от Международна научна конференция – София, 24 ноември 2011 г. Съст. и ред. Пламен Митев, Ваня Рачева.
2013 С., 2013, 21–92.
Език: Български
Българският княжески род Богориди. Диаспора и генеалогия от Й. Желев

2012 сп. Родознание/Genealogia, 2012, кн. 1–2, 58–97
Език: Български
„Както бива в европейските училища“: Двадесет татарпазарджишки писма до Александър Екзарх (1847–1851) от В. Бонева и Й. Желев

2012 Годишник на РИМ – Пазарджик. Т. ІІІ, 2012, 184–223.
Език: Български
Д-р Атанас Богориди (1788–1826). Произход, дейност, епоха от Й. Желев
– В: Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев. Съст. и ред. Надя Данова, Рая Заимова, Саня Велкова, Юра Константинова, Геновева Червенакова.
2011 С., 2011, 181–223.
Език: Български
Един епизод от формирането на висшия православен клир на Българската екзархия от Й. Желев
– В: Sine Ira et Studio. Изследвания в памет на проф. Зина Маркова. Редакционна колегия: Константин Косев (отг. ред.), Илия Тодев, Елена Стателова, Олга Тодорова, Пламен Божинов.
2010 С., 2010, 146–177.
Език: Български
Документи и спомени [за началната история на Народния театър „Иван Вазов“] от Й. Желев

2010 Годишник на Народния театър „Иван Вазов“ – 2009 г. С., 2010, 7–87.
Език: Български
Принос към историята на българския храм „Св. Стефан“ в Цариград (Разказът на Никола П. Тъпчилещов) от Й. Желев

2010 Известия на държавните архиви, Т. 100, 2010, 192–214.
Език: Български
Le Dr. Athanase Bogoridi. Les origines, l’activité, l’époque от Y. Zhelev

2009 Etudes Balkaniques, 2009, № 4, 133–179.
Език: Френски
Православие – традиционност – модерност в битието и светогледа на Дамаскин Хилендарец от Й. Желев

2009 сп. Минало, 2009, кн. 3, 76–94.
Език: Български
Дневникът („Хронологията“) на Христо Пулеков. История на автографа и неговата манипулативна публикация от Й. Желев

2008 Известия на Българското историческо дружество, Т. 40, 2008, 268–287
Език: Български
Българският възрожденски интелектуалец в емиграция – между адаптацията и патриотизма. Случаят д-р Иван Селимински (1799–1867) от Й. Желев

2007 сп. Минало, 2007, кн. 2, 82–94.
Език: Български
Научно-справочния апарат към учрежденските фондове от „Ста-рия период“ в Централния държавен архив. Основни проблеми и приоритети от Й. Желев

2007 сп. Архивен преглед, 2007, кн. 1 – 2, 99–108.
Език: Български
Известните и непознати Богориди. Обзор на историографията за една ненаписана история от Й. Желев
– В: Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция – София, 10–11 ноември 2004 г. Съст. И. Баева и Пл. Митев
2006 С., 2006, 166–181.
Език: Български
Българската екзархия – документално наследство от Й. Желев
– В: Държава & Църква – Църква & Държава в българската история. Сб. по случай 135-годишнината от учредяването на Българската екзархия. Под ред. на Гиньо Ганев, Георги Бакалов, Илия Тодев.
2006 С., 2006, 352–381.
Език: Български
Отдел "Стари архиви"/Department "Old Archives" от Й. Желев/Y. Zhelev
– В: Централният държавен архив/The Central State Archives.
2006 С., 2006, 69–90.
Език: Български
Възрожденските приписки по Типикона на храма „Св. Петка“ в Брезник от Й. Желев

2006 Известия на държавните архиви, Т. 92, 2006, 244–282
Език: Български
Professeur Docteur ès Sciences historiques Bistra Cvetkova (1926–1982). Bibliographie от Y. Zhelev

2006 Bulgarian Historical Review, 2006, № 3 – 4, 272–301.
Език: Френски
Ottoman Turkish Records in Bulgarian State Archives System от Y. Zhelev
– In: Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu. 17–19 Kasım 2005, İstanbul (Tebliğler – Tartışmalar) // International Symposium on Turkish Archives. 17–19 November 2005, Istanbul (Presentations & Discussions).
2006 Ankara, 2006, 123–133.
Език: Английски
Османотурските документи в българските държавни архиви –състояние и перспективи от Й. Желев

2006 Известия на държавните архиви, Т. 93, 2007, 337–353
Език: Български
Няколко непубликувани автографи и приписки от Рилския манастир от Й. Желев

2005 Palaeobulgarica, 2005, № 3, 98–114.
Език: Български
Княз Стефан Богориди. Кариера, национална идентичност, пат-риотизъм. II. Национална идентичност и патриотизъм от Й. Желев

2004 Известия на държавните архиви, Т. 84, 2004, 3–53
Език: Български
За игуменството на поп Стойко Владиславов в Капиновския манастир (1794 г.) от Й. Желев

2004 сп. Минало, 2004, кн. 2, 19–22.
Език: Български
Към биографията на епископ Поликарп Патароликийски от Й. Желев

2004 сп. Исторически преглед, 2004, кн. 3 – 4, 142–176.
Език: Български
Le prince Nicolas Conachi-Bogoridi. Carrière et personnalité от Y. Zhelev

2004 Études Balkaniques, 2004, № 4, 84–120.
Език: Френски
Роберт колеж – средище на мултикултурния Ориент от Й. Желев
– В: Българо-американски културни и политически връзки през ХIХ – първата половина на ХХ в. Сб. с доклади от Националната научна конференция, проведена в София на 16 – 17 септември 2003 г. Съст. Иван Илчев, Пламен Митев.
2004 С., 2004, 132–152.
Език: Български
Атентатът срещу Самоския княз Стефан Богориди. Един епизод от политическата му биография от Й. Желев

2004 сп. Исторически преглед, 2004, кн. 5 – 6, 327–342.
Език: Български
Генеалогия на княжеския род Богориди от Й. Желев

2004 сп. Архивен преглед, 2004, кн. 3 – 4, 78–94.
Език: Български
Завещанието и наследството на княз Александър Богориди от Й. Желев

2003 сп. Исторически преглед, 2003, кн. 1 – 2, 80–93.
Език: Български
Княз Стефан Богориди. Кариера, национална идентичност, пат-риотизъм. I. Политическа кариера в Османската империя от Й. Желев

2003 Известия на държавните архиви, Т. 83, 2003, 3–40
Език: Български
Котленецът Костадин Матеев и неговата автобиография (1834–1865) от Й. Желев

2002 Известия на държавните архиви, Т. 81, 2002, 106–169
Език: Български
Търновският възрожденски род Минчоглу в спомените на д-р Иван Минчович от Й. Желев

2002 сп. Архивен преглед, 2002, кн. 1 – 2, 80–93.
Език: Български
Писмо за Александър Екзарх от Й. Желев

2001 сп. Архивен преглед, 2001, кн. 1 – 2, 84–89.
Език: Български
Статистика на българските учители в Македония и Одринско през учебната 1881/1882 и 1882/1883 г. от Й. Желев

2001 сп. Архивен преглед, 2001, кн. 3 – 4, 85–92.
Език: Български
Неизвестен летопис за Дряновския манастир от ХIХ в. от Й. Желев

2001 сп. Историческо бъдеще, 2001, кн. 2, 145–171
Език: Български
Фамилията Богориди – българският аристократичен елит през ХIХ в. от Й. Желев

1999 сп. История, 1999, кн. 2 – 3, 52–66.
Език: Български
Монографии
„Копривщенският Неофит“. Принос към биографията на Христо Пулеков (1817–1889) от Й. Желев.

2014 "Фабер". Велико Търново, 2014. 416 с.
Език: Български
Стефан Захариев (1810–1871). Документално наследство от Вера Бонева, Йордан Желев и Мария Литина – Дендрину
Съст., увод, прев., комент., речник. Научен ред. Румяна Радкова.
2013 "Фабер". Велико Търново, 2013. 320 с.
Език: Български
Из всекидневието на Жеравна през Възраждането. от Й. Желев
Писма от родствениците на Васил Д. Стоянов (1869–1885). Съст., увод и коментар.
2009 "Обнова". Сливен, 2009. 104 с.
Език: Български
110 години Българско дипломатическо представителство в Битоля. Каталог на документална изложба от Й. Желев и Ил. Паскова

2007 С., 2007. 64 с.
Език: Български
Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Т. II. Стопански, културни, политически и обществени организации и учреждения от Калинка Анчова, Виктория Маринова, Петър Миланов, Йордан Желев и Светла Костова.
Съст. Обща редакция: Светла Костова, Йордан Желев.
2006 С., 2006. 305 с.
Език: Български
Министерство на външните работи и на изповеданията (МВРИ). Пътеводител по архивните фондове в Централния държавен архив от Й. Желев.
Съст.
2005 Дизайн: Давид Нинов. PDF формат С., 2005. 329 с.
Език: Български
Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Т. I. Органи на власт и управление от Калинка Анчова, Виктория Маринова, Петър Миланов, Йордан Желев, Светла Костова.
Съст. Обща редакция: Светла Костова, Йордан Желев.
2005 С., 2005. 383 с.
Език: Български
България и Русия. 125 години дипломатически отношения [1879 – 2004]. [Юбилеен алманах] от
Съст. на българската част: Л. Янакиева, Б. Станимиров, Св. Костова, Й. Желев. Съст. на руската част: Н. М. Баринова, И. В. Будник, О. Ю. Волкова, Е. В. Дадиани, И. И. Конькова, Н. В. Кочкин, И. А. Кузьмина, И. И. Морозова, З. И. Платонова, А. В. Руденко, Л. П. Сапрыкин, Н. Б. Фуфаев. Научни консултанти: проф. д.и.н. Г. Марков и проф. д.и.н. А. Г. Задохин.
2004 С., 2004. 204 с.
Език: Български

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.