Начало > Събития

Краен срок: "Алтернативи на неолиберализма в социалните науки"

18/06/2011

КОНКУРС за изследователски проекти

АЛТЕРНАТИВИ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ

Проектите трябва да описват ефекти на неолиберални реформи върху дисциплина или институция от областта на социалните науки. В качеството на ефекти могат да бъдат описани начините, по които се променят дефинициите за знание, употребите на знанието, достъпът до знание, разпределението на правото да се говори от името на науката, мрежите от отношения между научни, образователни, политически и икономически дейци, начините на оценяване на качеството и стойността на знанието. Под неолиберални се разбират реформи, които опитват да подобрят функционирането на научни институции или институционализирането на научни дисциплини, устройвайки ги като пазар, като поле на конкуренция за частно или публично финансиране, като нематериални активи или резервоари от човешки капитал, с помощта на техники от рода на проектното финансиране, атестирането, публичните рейтинги, временните трудови договори, диференцираното заплащане, увеличаването на относителния дял на хонорарите, разгръщането на сложни системи на изпитване и учене през целия живот. Предимство ще получат проектите, които подлагат такива реформи на критичен анализ и опитват да предложат алтернативни форми на управление на производството на знание в съвременната ситуация.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Стипендиите са предвидени за млади учени. Препоръчителен обем на проекта: 1500 думи. Предимство имат проектите, съобразяващи се със следния формат:

1.Резюме: 150 думи.
2.Цел: 50 думи.
3.Състояние на изследванията: 600 думи.
4.Задачи: 100 думи.
5.Очаквани резултати: 500 думи.
6.Релевантност за целите на проекта: 100 думи.

Проектите се подават в електронен формат на адрес:

Краен срок: 18.06.2011

УСЛОВИЯ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА СТИПЕНДИЯ

Изследователската стипендия е в размер на 700 лв. Одобрените проекти трябва да бъдат реализирани в периода септември – ноември 2011 г. Реализирането на проектите включва следните дейности:
* Представяне на междинните и окончателните резултати от изследването в рамките на семинара на проекта
* Представяне на доклад за резултатите от изследването с препоръчителен обем 12000 думи или 40 с. БДС.
* Докладите за резултатите от изследванията ще бъдат публикувани в сборник. Осигурен е достъп до релевантна литература и подкрепа за участие в научни форуми в чужбина.

Конкурсът е обявен в рамките на проект „Трансформации на социалните науки в обществата, основани на знанието”, финансиран по програма „Млади учени” на Фонд „Научни изследвания”. Повече информация за проекта може да бъде намерена на адрес http://tsskbs.net/.

Към новина: 28/04/2011 "Алтернативи на неолиберализма в социалните науки"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.