Начало > Новини

"Режими на историчност и дискурси на модерността и идентичността, 1900 - 1945 г."

ЦАИ 16/04/2008

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

в изследователския проект

Режими на историчност и дискурси на модерността и идентичността, 1900 - 1945 г. в Централна, Източна, Югоизточна и Северна Европа


Официалният език на проекта е английски

Октомври 2008 – юни 2010 г.

Проектът е подпомогнат от Volkswagen Foundation, Германия, Фондацията "Fritz Thyssen", Германия и Bank of Sweden Tercentenary Foundation, Швеция

Центърът за академични изследвания София обявява конкурс за стипендианти към свой международен изследователски проект (повече за идеологията на проекта може да видите във версията на английски език).

Общи условия

Пет изследователи в областта на социалните и хуманитарните науки ще се присъединят като стипендианти към екипа на проекта за период от девет месеца (1-ви октомври 2008 – 30 юни 2009 г.). Предварителната програма предполага индивидуални изследвания и участие в две работни срещи и един разширен колоквиум. В добавка изследователите чужденци могат да прекарват различни периоди от време в София с изследователска цел (въпрос на договорка).

Избраните кандидати ще получават месечна стипендия в размер на 750 Euro (включваща разходи за път и изследователски разходи). Центърът за академични изследвания осигурява академична, организационна и административна подкрепа на изследователския процес. Всички технически и библиотечни ресурси на ЦАИ са на разположение на стипендиантите.

Краен срок за кандидатстване: 20 май 2008 г.

Условия за участие

Могат да участват учени от социалните и хуманитарните науки без значение на националността с докторска степен или в крайна фаза на приключване на доктората; те не трябва да надвишават 45 годишна възраст по време на началото на проекта. Индивидуалните проектни предложения трябва да попадат в тематичния фокус на цялостния проект. ТУК може да прочетете подробности.

Работен език и изисквания

Стипендиантите ще работят с международен екип като всички срещи, обсъждания, семинари и други събития ще бъдат на английски. Окончателната версия на индивидуалния проект също трябва да бъде на английски. В конкурса ще бъдат допуснати кандидати, владеещи гладко езика (говоримо и писмено). Препоръчително е владеенето на английски да се удостовери с официален документ.

Наборът от документи за кандидатстване трябва да бъде изпратен по имейл на посочения по-долу адрес и да включва:

1. Проектно предложение (не повече от 1500 – 1800 думи): кратко описание на плануваното изследване, методология, принос към общите цели на проекта; избрана библиография (10-15 заглавия) по темата.

2. CV и списък с публикации;

3. Незадължително: свързан с тематиката текст (откъс от дисертация, статия и пр.) до 25 стр.;

4. Две препоръки от изявени учени (сканирани/ факс/ по пощата/ или имейл от самите препоръчители);

Процедура по селекцията

Селекцията ще се осъществи от Академичния съвет на ЦАИ, международен орган, в който членуват известни учени от социалните и хуманитарните науки. Крайните резултати ще бъдат обявени юли месец, 2008 г. чрез имейл и на сайта на Центъра: www.cas.bg.

Критерии

* иновация
* интердисциплинарност
* сравнителна перспектива
* връзка с останалите селекционирани проекти
* важни публикации по тематиката

Моля, изпратете документите си не по-късно от 20-ти май 2008 г. до:

Mr Dimiter Dimov
Project Coordinator
e-mail:

Centre for Advanced Study Sofia
70 Neofit Rilski Str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel.: + 359 2 9803704 / fax: + 359 2 9803662


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.