Начало > Събития

" Лов на вещици в двора на великия хан: магия, суеверия и тяхната политическа употреба в Монголската империя през XIII век"

27/04/2016

ЛЕКЦИЯ

в рамките на програма Advanced Academia на Център за академични изследвания София
(CAS Sofia), подкрепена от Фондация „Америка за България” и
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Лов на вещици в двора на великия хан:
магия, суеверия и тяхната политическа употреба в Монголската империя през XIII век

Лектор: д-р Константин Голев

27 април 2016 г. от 18:00 часа

Американски център на Столична библиотека, пл. „Славейков” 4А


Кратка информация: Феноменът „Лов на вещици“ е добре известен и проучен аспект от миналото на средновековните и ранните модерни общества в Западна и Централна Европа. Но обвиненията в използване на злонамерена магия далеч не остават ограничени само на европейския континент и могат да бъдат открити в съвършено различен културен, религиозен и политически контекст. Пример за това са сравнително добре документираните репресии срещу практикуващите магия в Монголската империя през XIII век. Настоящата лекция е фокусирана върху въпроса защо въпреки съществените различия в религиозната доктрина на западното християнство и вярванията на монголите (чийто владетели демонстрират последователна религиозна толерантност), моделът на преследванията срещу вещици във Вътрешна Азия поразително напомня аналогичните процеси в религиозно хомогенния Запад.

Константин Голев (1984) e доктор по история, хоноруван преподавател в Центъра за източни езици и култури на СУ „Св. Кл. Охридски“ и постдокторант в Департамента по История на Университета „Улудаг”, Бурса, Турция. Бакалавърската (2007), двете си магистърски (2008 и 2009) и докторската си степен придобива в Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Специализира в Университета „Йотвош Лоранд” и в Централно-Европейския университет – Будапеща, и е посещавал интензивни програми в различни научни центрове в Истанбул, Тбилиси и др. Научните му интереси са в областта на историята на средновековните евразийски номади (кумано-кипчаки и монголи) и взаимодействието им с околните уседнали общества.

Избрани публикации: Дешт-и Кипчак и Внешний мир. Типология контактных зон между кумано-кипчакской общностю и внешнего мира. В: Сборник материалов международной научной конференции „Кипчаки Евразии: изтория, язык и письменные памятники“ посвященной 1100 летию Кимекского государства в рамках Дней тюркской письменности и культуры. Ред. Б. Е. Кумеков, Астана, 2013, с. 142-151; Градове и номади в Златната орда. В: Collegium Historicum, Том 2, София, 2012, с. 515-539; Образът на куманите в „Повесть временных лет”, и съвременните й руски извори. В: Collegium Historicum, Том 1, София, 2011, с. 412-432; За българофилията на куманите при първите Асеневци. В: Сборник с доклади от Третия конгрес по българистика (2013 г.). – под печат; "Whitch-hunt in the Mongol Empire: Prolegomena" CAS Working Papers, 2016. (под печат).

Към новина: 11/04/2016 " Лов на вещици в двора на великия хан: магия, суеверия и тяхната политическа употреба в Монголската империя през XIII век"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.