Начало > Новини

Подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ

ЦАИ 26/11/2012

В Зала 1 на Ректората се проведе пресконференция, на която беше представен проект BG051 Р0001-3.3.06-0044 „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ".


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси " 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Екипът

проф. дфн Анастас Герджиков, ръководител на проекта

проф. д-р Димитър Денков, координатор "Обучение"

проф. д-р Мадлен Данова, координатор на Експертния съвет

доц. д-р Мария Стойчева, координатор "Консултантски дейности"

доц. д-р Галина Русева-Соколова, член на Експертния съвет

доц. д-р Тотко Стоянов, член на Експертния съвет

гл.ас. д-р Мариета Рабохчийска, координатор "Информационна и публикационна дейност"

гл.ас. д-р Стойчо Стойчев, координатор "Докторантски семинари"

Добромир Добрев, координатор "Мобилност"

Николай Янев, координатор "Управление"

Карина Ангелиева, координатор "Мониторинг"

Любка Теодосиева, счетоводител

Деяна Андонова, технически сътрудник

Гергана Николова, технически сътрудник

От 1 май 2012 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски" започна изпълнението на 30-месечен проект: „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Цели

Реализирането на общите и специфичните цели на проекта за създаване на ново поколение млади учени, които да притежават квалификация и умения, адекватни на образователните критерии и икономическите изисквания в Европа, е в съответствие със стратегическата цел на ОП РЧР:

„Да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване ".

Една от основните цели на проекта е мотивация на докторантите за изследователска работа в България, като им се предоставят допълнителни финансови стимули, достъп до участие в национални и международни срещи, възможност за публикации в престижни издания и най-вече - възможност за личностно и професионално израстване в рамките на една широка мрежа от докторанти, млади учени и опитни изследователи.

Проектът има за цел да повиши уменията и знанията на докторантите в нови интердисциплинарни области, да насърчи тяхната мобилност и престиж в европейски контекст и да осигури достъп до информационни източници и специализирани бази-данни.

Области

Настоящият проект си поставя за цел да създаде по-добри условия за развитие на изследователския потенциал в областта на философията, филологията, социологията, политическите науки, историята, правото, науките за културата, литературознанието, приложната лингвистика, теорията на превода и др.

Кой може да участва?

В различните дейности по проекта могат да участват докторанти от СУ по социални и хуманитарни науки, които са в редовна форма на обучение и са мотивирани да се възползват от предоставените им с Интегрираната програма възможности.

Дейности по проекта

На 118 докторанти ще бъдат отпуснати ежемесечни стипендии в размер на 120 лева за период до 2 години.

След допълнителен конкурс финансиране ще получат:

* 20 докторанти с високи академични постижения за изследователски визити в партниращи на СУ организации в чужбина с продължителност на престоя до 6 дни;
* 20 докторанти за участие в конференции по теми на дисертационния труд в държави-членки на ЕС за период до 4 дни;
* 10 докторанти за участие в летни училища в чужбина по теми, свързани с дисертацията, с продължителност на престоя до 10 дни.

Проектът предоставя на кандидатите и възможност за участие в:

* 2 летни школи за общо 40 докторанти от целевата група през 2013 и 2014 г.;
* 2 докторантски конференции през 2013 г. и 2014 г.;
* периодични тематични семинари за обсъждане на части от подготвяните дисертационни трудове.

Цел на Интегрираната програма също така е осигуряване на по-добра среда за развитие на докторантите, което включва следните дейности:

* допълнително финансиране за закупуване на учебни материали;
* издаване на 2 специализирани сборника с докторантски трудове;
* подкрепа за 2 публикации в основните български научни издания.

Участниците в проекта ще имат възможност да се включат в обучителни интегрирани модули и да избират сред няколко тематични курса в 5 специализирани направления от областта на социалните и хуманитарни науки.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.