Начало > Новини

Кн. 5/2012 на списание “Философски алтернативи”

ЦАИ 06/12/2012

Акцентите в броя:

Под рубриката Алтернативи върху Хегел списанието публикува „блок” от 10 статии, представящи духа на националната конференция Философският глобализъм на Хегел, инициирана от Центъра за немски идеализъм към Философския факултет на Югозападния университет – Благоевград. Специално внимание заслужава статията на проф. Биргит Зандкаулен, Директор на Центъра за класическа немска философия към Университет-Бохум, който отскоро включи в структурата си Хегеловия архив към университета. Архивът подготвя новото издание на събраните съчинения на Хегел, като работата по този мащабен многогодишен проект е към края си. Без да се анализират детайлно 10-те статии – това е интерпретативен проблем от семинарно естество, - достатъчно е да се отбележи тяхната концептуална поливалентност, която напълно съответства на днешната противоречива рецепция на мащабното философско дело на Хегел. Тази противоречива рецепция бе потвърдена и от наскоро провелия се XXIX конгрес на Международното Хегелово общество на тема: „Хегел против Хегел”.
Интересни философски интерпретации на парадоксите и противоречията на човешкото мислене, на предмета на съзнанието, на начините, по които си обясняваме взаимообвързаностите в света са представени в рубриката “Парадокси на мисленето”. Човекът, видян през оптиката на “капитала”, “благосъстоянието”, “дълга” също се конституира като сложна и противоречива цялост, към която отделните науки и социални практики често подхождат едностранчиво.

Критичният дух на дискусията около заявката за “нова концептуална база” защитава професионализма във философстването.

Приятно четене!

Валентин Канавров
Нонка Богомилова


“Философски алтернативи” 5/2012
Водещи броя: Емилия Маринова и Валентин Канавров

АЛТЕРНАТИВИ ВЪРХУ ХЕГЕЛ

* Биргит Зандкаулен - . Постметафизическото мислене на Хегел
* Георги Донев. Трансцендентна реконструкция на Хегеловата форма на феноменологизация на “съществуването”
* Силвия Кръстева – Тотално, целокупно и универсално в Хегелова интерпретация
* Валентин Канавров – Защо се саморазруши философията на Хегел?
* Ивайло Димитров. Лутания в превода на по/знание помежду Кант и Хегел
* Кристиян Енчев. Критико-метафизичен поглед към концепта “метафора” в Хегеловата “Естетика”
* Атанаска Чолакова. Естетически модели - Шелинг и Хегел
* Майя Георгиева. Хегел и постмодернизмът
* Вяра Николова. Хегел за предмета на философията
* Иван Камбуров. Изтокът на Хегел

ПАРАДОКСИ НА МИСЛЕНЕТО

* Стефан Димитров - Конституцията на предмета на съзнанието и въпросът за пасивността
* Росен Люцканов – Епистемичните парадокси и слепите петна на мисленето
* Любен Сивилов – Случаен разговор за детерминизма / част 1/

ЕТИКА И КУЛТУРА

* Станка Христова – Благосъстояние и човешки капитал
* Зоя Христова – Майчина длъжност – опит за изясняване на произхода на българския майчински дълг

ДИСКУСИЯ

* Светла Теодорова – Нова концептуална база?
* Ангел С. Стефанов - Предизвикан коментар към “Новата концептуална база” на Светла Е. Теодорова
* Лилия Гурова - Синдромът на Дон Кихот

ФОРУМИ И КНИГИ

* Силвия Кръстева – “От бездната до звездите”
* Нина Димитрова – Философия и биография: Иван Саръилиев и българската философска култура

И ФИЛОСОФИТЕ СМЕЯТ ДА СЕ СМЕЯТ

* Нонка Богомилова – Смехът /или колко е важно да бъдеш несериозен/

Списание “Философски алтернативи” се индексира в EBSCOhost, The Philosopher’s Index и Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа

Ел. адрес:
Интернет информация:

www.ceeol.com
www.cl.bas.bg
http://www.issk-bas.org


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.