Начало > Новини

"Добре дошли в Киберия!" Записки от дигиталния терен

ЦАИ 30/01/2013

Конференцията

"Добре дошли в Киберия!" Записки от дигиталния терен


се организира от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките и ще се проведе на 20 - 21 юни 2013 г.

Непрестанната и дълбока промяна в начините на комуникация, споделяне, мобилизация и творене, настъпила вследствие навлизането на дигиталните технологии във всекидневието, постоянно провокира изследователски търсения и дискусии във всички сфери на познанието. Появата на този нов „друг свят” поставя антрополози, етнолози, фолклористи, социолози, културолози и психолози в дефицит на компетенции, терминологичен апарат и методологически подходи. Самото понятие „киберпространство” и изобилието от пространствени метафори, с които социалните и хуманитарни учени си служат, за да опишат това ново „поле”, повдига нови въпроси около механизмите и културните практики на „правене” и „обитаване” на пространството в дигиталната епоха. И днес в страната ни са малко сериозните изследвания, посветени на кибер културите, виртуалното пространство, интернет и мобилните комуникации от гледна точка на хуманитаристиката или социалните науки. С този научен форум бихме искали не само още веднъж да провокираме проблематизирането и интерпретирането на киберпространството, но и да разширим дискусията извън вече очерталите се специализирани кръгове.

За участие в конференцията „Добре дошли в Киберия!” Записки от дигиталния терен се приемат както индивидуални заявки, така и заявки за панели. От своя страна бихме искали да предложим няколко изследователски посоки:
Теоретични и методологически дебати

Изследователски подходи, теоретични перспективи и методологически дискусии в изследванията на киберпространството и дигиталните култури:

Социални измерения


• Виртуални общности и нови социални мрежи

• (Не)равенства, йерархии и граници в киберпространството

Политически измерения

• Виртуалност, гражданство и политическо участие. Политически ритуали, мобилизации и протести в киберпространството.

• Виртуални места, хибридизация на публично и частно в киберпространството

• Националната държава и киберпространството
Културни и комуникационни измерения

• Киберкомуникация, кибертекстове и дигитални жанрове. Дигитална компетентност и езикови особености

• Кибер-, дигитално и интернет изкуство

• Дигитални игри и игрови култури

• Киберфолклор

Психологически измерения

• Виртуална и киберсетивност

• Киберзависимости

Юридически измерения

• Знание, авторско право и културно наследство в Интернет

• Кибернаблюдение и киберпрестъпления

В конференцията ще бъдат включени студентски панели, участие в които могат да вземат докторанти и студенти в магистърски програми.

Моля изпращайте заявките си на имейл до 25 април 2013 г. Индивидуалните заявки трябва да съдържат име и институция на участника, информация за контакт, заглавие на предлагания доклад и резюме до 1000 символа. Заявките за панели трябва да съдържат име и институция на участниците, информация за контакт на водещия панела, заглавие на панела, заглавие на предлаганите доклади и резюмета до 1000 символа всяко.


Важни дати:

Краен срок за изпращане на заявки: 25 април 2013 г.
Уведомяване на участниците за приемане/отхвърляне на заявката им: 15 май 2013 г.
Обявяване на програмата на конференцията: 5 юни 2013 г.
Работен език: български.
Такса правоучастие: няма.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в онлайн издание.

Организационен комитет:

проф. д.изк. Лозанка Пейчева, гл. ас. д-р Лина Гергова, гл. ас. д-р Светла Казаларска, гл. ас. д-р Ангелина Илиева


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.