Начало > Новини

"Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней"

ЦАИ 01/05/2013

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

с любезната финансова помощ на Фонд „Научни изследвания” към СУ „Св. Климент Охридски”


организира международна научна конференция

ПРОБЛЕМИ И ПОДХОДИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА СТАНИСЛАВОВИЯ ЧЕТИ-МИНЕЙ
21 май 2013, София

Нова конферентна зала, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски”

Форумът се провежда във връзка с изследователски проект „Реконструкция на преславските агиографски сборници: Издание и изследване на Станиславовия чети-миней“ (ДМУ 03/19) и е част от научната програма по случай 125-годишнината от създаването на Софийския университет.

Конференцията цели да обедини усилията на медиевисти-слависти с интерес към изследването на ръкопис № 1039 от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, както и към дигитализирането на средновековното културно наследство.

Информация за ръкописа: Станиславовия чети-миней (известен повече със своя каталожен номер като НБКМ1039) е един от най-ценните средновековни славянски ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Важността на паметника се определя от това, че макар да е препис от XIV в., той съхранява старинен пласт от текстове - ценен извор за изследване на преславските преводи, от една страна, а от друга, позволява сравнително достоверна реконструкция на първоначалния състав на календарни сборници, съставяни и превеждани по времето на Златния век на средновековната българска книжовност и култура.

Станиславовият чети-миней е ключов паметник за историята на славянския агиографски корпус. На практика всеки изследовател, който работи в полето на агиографията, започва със или стига до няколко базисни ръкописа, представителни за най-древната агиотрадиция: Супрасълски сборник (X в.), Успенски сборник (ХІІ в.) и Станиславов чети-миней (ХІV в.). И ако първите два наистина ранни представители на тази традиция се характеризират с по-редки и маргинални (или маргинализирани) текстове, то Станиславовият чети-миней представя онова, което можем да наречем средновековен агиографски „канон”. В него е събрано ранното старобългарско наследство с по-късни напластявания, което е формирало компендиум от агиографски произведения, възпроизвеждани до късно (до XVII в.) сред южносляванските народи.

Програма


Пленарно заседание (9:00 – 11:00)
Председател: Проф. дфн Искра Христова-Шомова

* Проф. дфн Боряна Христова (НБКМ, София) Думи за ръкопис № 1039 (Станиславов чети-миней) от НБКМ / Words about Ms. 1039

* Проф. д-р Климентина Иванова (СУ, КМНЦ, София) Представянето на староизводните чети-минеи в Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica (BHBS) и проблемите, които остават нерешени

* Проф. чл. кор. Иван Добрев (София) Лексикални особености в ръкопис № 1039 (Станиславов чети-миней)

* Проф. дфн Боряна Велчева (София) За показателните местоимения в ръкопис № 1039

Дискусия

Кафе пауза

Второ заседание (11:10 – 13:00)
Председател: Доц. д-р Андрей Бояджиев

* Д-р Явор Милтенов (ИБЕ, БАН, София) Бележки върху състава и историята на НБКМ 1039

* Д-р Диана Атанасова (СУ, София) Станиславовият чети-миней и институционализираното четене (особености на състава и ролята на Устава)

* Д-р Анета Димитрова (СУ, София) Йоан Златоуст в ръкопис № 1039 от НБКМ

* Проф. дфн Искра Христова-Шомова (СУ, София) Съставът на ранните славянски празнични минеи в съпоставка със състава на ранните чети-сборници

Дискусия

Обедна почивка

Трето заседание (14:00 – 15:30)
Председател: Доц. д-р Маргарет Димитрова

* Доц. д-р Андрей Бояджиев (СУ, София) Палеографски и езикови наблюдения върху ръкописис № 1039 от НБКМ

* Докт. Цветомира Данова (КМНЦ, София) Слово за Въздвижение на кръста от св. Андрей Критски по ръкопис НБКМ 1039

* Д-р Мая Петрова-Танева (ИЛ, БАН, София) Житието на Ефросина Александрийска в Станиславовия чети-миней (НБКМ 1039) от XIV в.

* Prof. Dieter Stern (Universiteit Gent, Belgium) Deviations from Literalism: Remarks on the Slavic Translation of the Greek Life of Abraham of Qidun / Отклонения от буквализма: коментар върху славянския превод на гръцкото Житие на преподобния Аврамий

Дискусия

Кафе пауза

Четвърто заседание
(15:40 – 18:00)
Председател/ Chair: Д-р Диана Атанасова

* Dr. Małgorzata Skowronek (Uniwersytet Łódzki) Култът към св. Архангели и други безплътни сили в Станиславовия чети-миней

* Д-р Любка Ненова (ЮЗУ, Благоевград) Някои езикови особености в Житието на св. Йоан Милостиви от ръкопис НБКМ 1039

* Dr. Lara Sels (Katholieke Universiteit Leuven/ Universiteit Gent, Belgium) Prof. David J. Birnbaum (University of Pittsburgh, USA) Editing the Bdinski Sbornik as a Multilayered Reality/ За издаването на Бдинския сборник като многопластова реалност

* Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова (СУ, София) Електронни инструменти за обработка на средновековни славянски текстове

* Д-р Диана Атанасова (СУ, София), докт. Козма Поповски (КМНЦ, София) Представяне на сайта

Дискусия

Закриване на конференцията/ Closing of the Conference

* * *

Организатори на конференцията: Проф. дфн Искра Христова-Шомова (председател на организационния комитет), Д-р Диана Атанасова (ръководител на проект ДМУ 03/19)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.