Начало > Новини

"Българите в агиографията от XIII-XV век "

ЦАИ 28/05/2013

Автор: Силвия Аризанова
Издателство: Фондация „Българско историческо наследство”
София, 2013 г.

Силвия Аризанова е родена през 1976 г. в град София. През 2003 г. завършва специалност „История" в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". През 2009 г. й е присъдена научно-образователната степен „доктор" след успешна защита на дисертация на тема „Българското общество, бит и култура според агиографията от XIII-XV век". От 2010 г. работи по темата „Облеклото на българите през XII-XIV век" като участник по проекта „Collegium Historicum" на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Сътрудник е в историческия портал и списание „Anamnesis". Член е на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България. Автор е на няколко публикации, свързани с българската средновековна история.

Настоящата книга е опит да бъдат представени, обобщени и анализирани сведенията за българското общество, бит и култура в агиографията от XIII-XV век. Вниманието е насочено предимно към културния живот на българите през този период. В първата глава се обобщават и анализират сведенията за българския владетел, патриарха, църковните служители, монасите, болярите, войниците, зависимото население, професионалните групи, хората в неравностойно положение, еретиците и чужденците. Отделно място е посветено на жените в българското общество, като се проследяват техните различни лица и функции. Във втората глава се разглеждат данните за жилищата, храната и облеклото. Обръща се внимание на болестите и тяхното лечение, както и на празниците, почитани от българите. В третата глава се проследяват общите тенденции и явления в духовната култура на българите, които намират израз и отклик в агиографията от XIII-XV в. Засягат се темите за образованието и книжнината, култа към светците, историческата памет, научните знания, музиката, православната религия и отношението към ересите.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.