Начало > Новини

Покана за публикации: Авторът в превода

ЦАИ 07/06/2007


В края на 60-те години темата за автора беше отречена от литературните кръгове. Всъщност някои критици дори говореха за "Смъртта на автора" (Роланд Барт, 1967) или го обговаряха във въпросителна форма ( "Какво е авторът," Мишел Фуко, 1969) в опит да поставят нови акценти при тъклуването на текста и (интер) текстовите пространства. В теоретичната и критическа перспектива, която се развива от тези концептуализации, ролята, образът, гласът и авторитетът на автора са почти заличени или поне временно заглушени.

 Въпроси, предложени като отправни точки (списъкът в никакъв случай не е изчерпателен и други подходи или теми са добре дошли):

1. Дали и как  биографията на автора може да бъде ключ към рабирането на текста му/й?

2. Как влияе полът на мисленето ни за автора?

3. Как са свързани въпросите за намерението и авторитета с възприемането ни на автора?

4. Как се оценяват оригиналността и творчеството  в различните култури? Дали стойността (или авторитетът) се увеличава в зависимост от иновния принос на неговата/нейната творба? И как се мисли и теоретизира въпросът за  съвместното или общностно авторство?

5. Как се променя конструирането на автора в хода на историята на империализма?

6. Как влияят изразните средства на нашето разбиране за авторството и авторитета? Същото ли е отношението между автор и филм или автор и фотография, както между автор и книга?


7.Къде се представя или загатва образът на автора в определена творба или текст?

Крайни срокове и очаквани резултати:
Резюметата се очакват до 1 септември 2007 г., а пълните текстове на одобрените статии - до 31 януари 2008 г.  Резюметата и статиите трябва да се изпратят по електронна поща и на двата посочени по-долу адреса и да съдържат подробни координати за връзка.

Планираме  сборникът да бъде предложен за публикация на английски език в края на 2007 г. или началото на 2008 г. с оглед на излизането му от печат в началото на 2009 г. Друга евентуална бъдеща инициатива ще е организацията на колоквиум по темите, повдигнати тук и акцентите, посочени от авторите в сборника.


За връзка:

Suzanne R. Pucci
Dept. of Modern Languages
University of Kentucky
USA
Email: 


Ziad Elmarsafy
Dept of English and Related Literatures
University of York
UK
Email:2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.