Начало > Новини

Покана за участие: "Обществена институционализация на насилието и войната отвъд държавата"

ЦАИ 11/06/2007

Институтът по социална антропология "Макс Планк" 
  и Работната група "Режими на насилие" към Германската асоциация по политология обявяват покана за участие с разработки в семинара


ОБЩЕСТВЕНА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ВОЙНАТА ОТВЪД ДЪРЖАВАТА


21 - 22 февруарри 2008 г. 

Институт "Макс Планк",
Хал/Саал, Германия


Слабите държави и оттеглянето на контрола на дъжавата са ключовите думи, използвани за определяне на трансформациите в глобалните и локалните политически механизми, организирани около държавата. Повечето автори изхождат от твърде "абсолютистка" визия за държавата, представяйки я като  единствен субект и основен гарант на законността и реда и поради това - като главният източник на обществените правила, норми и ценности, ръководещи всекидневието на народа й.
Поставяйки под въпрос този тип държавно-центрични подходи, съвременните емпирични изследвания разкриват алтернативни форми на социална регулация и управление, които могат да доминират, макар й под видимостта на формално действащия държавен контрол - или поради неуспех на държавата или поради нежеланието й да разшири властта си до всички (периферни) сфери и / или обществени полета в рамките на отредената й територия.

Тези обществени и териториални сфери, в които насилието е широко разпространено о е основно (макар и не непременно единствено) определяно и контролирано от не-държавни субекти, и в които са наложени алтернативни източници за печалба, власт и легитимност, са в центъра на вниманието на този семинар. Полетата и социалните ниши, които са от особен интерес, включват:
• далечни/периферни територии, които са пространствено или социално отчленени от административния държавен център,
• градски ниши или "гета", определяни от (младежка) престъпност и насилие на банди,
• райони на дълготрайно присъствие на банди,
• зони на силови кнфликти и война.


Основната цел на семинара е да спомогне за по-задълбочения поглед към обществените процеси и институции, оформящи механизмите на насилие отвъд държавата. За тази цел бихме искали да съберем учени от различни дисциплини и с разнообразни идеи, опит и експертиза в тази изследователска област. Следните взаимосвързани полета на изслведване са предвидени за сравнение и дълбочинен анализ на обществената институционализация на насилието:


(1) Субекти в среди на насилие: силови групировки (банди, организации от мафиотски тип, организирани бунтове или военни диктатури) и ненасилствени субекти в среди на насилие (икономически групировки, неправителствени организации, групи за самопомощ, традиционни или религиозни власти, интелектуалци и др.)


(2) Насилие и легитимност – власт и идентичност: идеологически схизми, митове, памет, разказ и символи, използвани от силовите групи за привличане на поддръжници или при определяне на враговете и потенциалните си жертви.


(3) Насилие, субективност и телесност: връзката между формите на насилие, тялото и изграждането на модерния субект. Подходът на микрофизиката на властта по отношение на  властовите отношения, вписвани в тялото чрез упражнения, изтезания и други, както и антопологическата перспектива към използването на тялото за дефиниране на собствения аз, за демонстриране на идентичност и отбелязване на статус.


(4) Трансормации на механизмите на насилие:  процеси на деинституционализация или институционализация.


 Бихме искали да насърчим учени и изследователи от различни дисциплини като антропология, социология, политология, география и стория да изпратят предложенията си за участие. Изследванията на случай  - както на насточщи, така и на исторически случаи - ще бъдат от особен интерес. Разработките трябва да тематизират конкретен контекст или да изследват едни от полетата, очертани по-горе. Предложенията не трабва да превишават 3 страници. Разходите за път и нощувка на участващите с разработките си изследователи ще бъдат покрити от организаторите.


Краен срок за предаване на разработки: 31 юли 2007

Моля, изпращайте текстовете си на Jutta Bakonyi:
 

Dipl.-Pol. Berit Bliesemann de Guevara
Institut fuer Internationale Politik
Helmut-Schmidt Universitaet/
Universitaet der Bundeswehr Hamburg


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.