Начало > Новини

"Българи в чужбина, чужденци в България: институции, организации и общностен живот"

ЦАИ 13/02/2014

ИНСТИТУТЪТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БАН
организира

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА, ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ:
ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЩНОСТЕН ЖИВОТ

29-30.09.2014 г.
София, ИЕФЕМ-БАН

Формирането на емигрантски/имигрантски общности е широко застъпено поле в съвременната българска и чуждестранна хуманитирастика. Редица научни изследвания са посветени на миграционните вълни след Първата и Втората световни войни; транснационалните икономически миграции, възникнали вследствие на ускорените глобализационни процеси през последните няколко десетилетия; семейната миграция и бежанските потоци. Особено актуални са проблемите, свързани с новите миграционни вълни в Европа и Америка след настъпилите политическите промени през 1989 г. В същото време научната тематика за миграционните процеси е в силна корелация с проблемите за развитието, интеграцията и вътрешния „живот” на мигрантски/имигрантски общности и тяхното културно, религиозно и социално взаимодействие с приемащата страна.

Научните изследванията на българските хуманитаристи в това поле респективно са насочени най-вече към българските емигрантски общности. Най-интензивни проучвания се очертават в няколко основни направления: традиционни български емигрантски общности в постсъветското пространство/традиционни български малцинства (Молдова, Украйна, Румъния); българската диаспора в страните от бившия социалистически блок (Унгария, Словакия, Чехия); емигрантски общности на български малцинствени групи (турци, роми); – миграции на Балканите; нови мигрантски общности в страните от  Европейския съюз и Северна Америка. Все по-засилващ се е интересът към мигрантските общности у нас (още в миналото – белогвардейци, арменци, чехи, германци и др., и днес – трудова миграция от Азия и Африка).

Напоследък ръст бележат и изследванията върху бежанските общности у нас като един от най- значимите и видими миграционни процеси на територията на България.

***

С конференцията „Българи в чужбина, чужденци в България: институции, организации,
общностен живот” бихме искали да съберем на едно място различни гледни точки към съвременните мигрантски общности – български зад граница и чуждестранни на територията на страната ни. Научният форум е отворен за широк кръг специалисти – етнолози, социолози, културолози, социолингвисти, политолози, икономисти и пр., работещи по следните проблеми:

- Организиране и институционализиране на българските общности в чужбина;
- Ролята на българските национални представителства за мигрантските ни общности в
чужбина;
- Отношения местна власт – мигрантски общности в България и в чужбина;
- Българските църкви в чужбина;
- Българските училища, читалища, клубове в чужбина;
- Български медии в чужбина;
- Организации и представителство на имигрантите в България;
- Вътрешен живот на мигрантските общности в България;
- Бежанци в България – организации и взаимодействия.

както и всички теми, свързани с методологията и перспективите в изследването на съвременни мигрантски общности от всякакъв тип.

Добре дошли са както индивидуални заявки, така и заявки за панели. Желаещите да се включат в конференцията могат да изпращат своите заявки, съдържащи име на участника, заглавие и резюме на доклада и информация за контакт, на адрес:  .

За участие с панел, моля в заявката да бъдат включени имената на всички участници в него, заедно със заглавията и резюмета на предлаганите доклади, и информация за контакт на водещия панела.

Конференцията е отворена и за чуждестранни участници, които да представят докладите си на български или английски език.

Разширени варианти на избрани доклади ще бъдат поканени за публикуване в сборник.

ВАЖНИ ДАТИ
Срок за подаване на заявки за участие 10 юли 2014 г.
Информиране за приемане/отхвърляне на заявката 1 август 2014 г.
Изпращане на програма на участниците 31 август 2014 г.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
гл.ас. д-р Мариянка Борисова
гл.ас. д-р Лина Гергова
гл.ас. д-р Йелис Еролова
гл.ас. д-р Таня Матанова
гл.ас. д-р Магдалена Славкова
д-р Яна Гергова

КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ
доц. д-р Катя Михайлова
доц. д-р Владимир Пенчев
доц. д-р Женя Пимпирева


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.