Начало > Новини

"Средновековна България в контекста на балканската и европейската история и култура"

ЦАИ 20/01/2014

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Средновековна България в контекста на балканската и европейската история и култура"


В чест на 90 годишнината на
проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова

ПРОГРАМА

28 февруари 2014 г.
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Заседателна зала № 1


9. 00 ч. Откриване на конференцията със слово на Васил Гюзелев, председател на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България

9. 15 ч. Приветствия към юбиляра

10. 00 ч. Слово на проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова

10. 30 ч. Заседания по секции в Заседателни зали № 1, зала № 2 и Конферентна зала

Заседателна зала №1


І. СЕКЦИЯ – ИЗВОРОЗНАНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Председател: Лиляна Симеонова

Деяна Гарчева – Късноантичната историография между езичеството и християнството – Константин Велики и съчиненията на Евтропий и Орозий.

Красимир Кръстев – Арабски извори за битката при „Валандар“ (Х в.).

Михаил Раев – Наративният модел „Олга-нова Елена“ и неговото отражение върху хронологичната схема на „Повесть временных лет“.

Петър Ангелов – Анималистични представи в старобългарската книжнина от ХІІІ-ХІV в. за чуждите народи.

Кирил Ненов – Влахия като апелатив на Българското царство през ХІІІ в.

Васил Нинов – Сведения за българската история в унгарските грамоти от ХІІІ в.

Мая Петрова-Танева – Клокотнишката битка от 1230 г. и култът към св. 40 мъченици.

Симеон Хинковски – Нови генуезки нотариални актове за българи-роби от началото на ХV в.

Ивайла Попова – България и Балканите в представите на западноевропейците през ХІV-ХV в.

Невян Митев – Походите на Владислав Варненчик (1443-1444 г.) в българската историография.

Пенка Данова – Съчинението „История на иконоборците“ (1675 г.) на Луи Мембур и средновековната българска история.

Кирил Павликянов – Сводната грамота, Калимановият хрисовул и един слабо познат златопечатник на Андроник ІІІ Палеолог – зографски фалшификати от четиридесетте години на ХVІІ в.

Снежана Ракова – Константин Иречек, Иван Шишманов и пътеписите за българските земи.

Васил Гюзелев – Големият немски византинист Карл Крумбахер (1856-1909) и българските учени.

Пламен Павлов – Номадската проблематика в научното творчество на проф. Василка Тъпкова-Заимова.

Заседателна зала № 2

ІІ. СЕКЦИЯ – ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНИТЕ

Председател: Илия Илиев

Иван Лазаров – Кога е починал хан Крум?

Янко Христов – Владетелски и династически смени на Балканите през ІХ в. Сходства и различия.

Владимир Ангелов – По въпроса за робството в Първата българска държава.

Елена Статева – Войните на цар Симеон (893-927) с ромеи и маджари (894-899 г.) – българската доктрина за справедливата война.

Николай Кънев – Василий ІІ Българоубиец и удостояването на българи с византийски титли.

Цветелин Степанов – Нашественици в Обетованата земя – западноевропейски представи (Х-ХІІ в.).

Милияна Каймакамова – Култът на цар Петър (927-969) и движещите идеи в българските антивизантийски въстания (ХІ-ХІІ в.).

Георги Н. Николов – Последният поход на византийския император Исак ІІ Ангел срещу столицата на Българското царство Търново през 1190 г.

Кирил Господинов – Участвала ли е Ирина Комнина в регентството на Михаил ІІ Асен (1246-1256)?

Сашка Георгиева – Изводи от историята на брачната дипломация между българските и византийските владетели през ХІІІ и ХІV в.

Алексей Стамболов – Между земята и небето: монашеското братство на св. Григорий Синаит в Парория.

Елена Костова – Към въпроса за деспотската титла на Константин Драгаш.

Димитър В. Димитров – Наблюдения върху търговията със сол на западночерноморския пазар през ХІV-ХV в.

Иван Тютюнджиев – Търново и Москва ХІV-ХVІ в.

Конферентна зала

ІІІ. СЕКЦИЯ – ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И МУЗИКОЗНАНИЕ
Председател: Анисава Милтенова

Деа Валентинова – Теодосиевият кодекс: fides catholica adversus paganos et haereticos.

Димитър Димитров – Антилатинската полемична литература във Византия през ХІІ в: топоси и нововъведения.

Ангел Николов – Кратко сказание за отлъчването на латините от православието (предварителни наблюдения).

Вася Велинова – Още веднъж за превода на историческата Палея от гръцки език.

Славия Бърлиева – Св. Амфилохий Иконийски в светлината на гръко-латинската и славянската агиография.

Маргарет Димитрова – Езикови особености на житието на св. Димитър от Рилския ръкопис 4/8.

Иван Илиев – Иполитовото тълкувание върху Книга на пророк Даниил в ръкопис 741 от Букурещкия държавен архив.

Анисава Милтенова – Есхатологическият паратекст: Сказание за пророк Самуил.

Калина Минчева – Какво носят българските монаси към Русия в периода на османското владичество? Предварителни бележки.

Евелина Минева – Служба за св. Петка Търновска в препис от ръкописната сбирка на Пловдивската митрополия.

Албена Миланова – Средновековната българска скулптура в контекста на византийската каменна пластика.

Аксиния Джурова – За някои консервативни практики при украсата на гръцките ръкописи ХІІ-ХІІІ в.

Александра Трифонова – Поствизантийска икона с Благовещение и три сцени с чудотворните ватопедски „богородични“ икони от Анхиало.

Конферентна зала

ІV. СЕКЦИЯ – АРХЕОЛОГИЯ, ЕПИГРАФИКА, НУМИЗМАТИКА, СИГИЛОГРАФИЯ

Председател: Иван Йорданов

Тома Томов – Два графита от църквата „Св. София“ в Цариград.

Дочка Владимирова-Аладжова – Печат на император Ираклий (610-641) от Сердика.

Александър Мошев – Нови данни за произхода и значението на старобългарския знак

Трендафил Кръстанов – Гробът в Кръглата златна църква във Велики Преслав на Йоан Екзарх.

Казимир Попконстантинов, Валентин Плетньов и Росина Костова - Новооткритото аязмо в Княжеския манастир край Варна и култът към св. Богородица в България през ІХ-Х в.

Живко Аладжов – Фамилията Кондостефану и крепостта Маркели.

Силвия Аризанова – Функции и значение на облеклото в средновековна България (ХІІІ-
ХІV в.).

Йоанна Бенчева – Да похапнем на Балканите през Средновековието.

--------------------------
Източник: Anamnesis.info


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.