Начало > Новини

Нова книга: "Социална вграденост на дребното предприемачество"

ЦАИ 02/09/2014

Чавдарова, Т. 2014. Социална вграденост на дребното предприемачество. София: УИ „Св. Кл. Охридски“.

Тази книга се издава по проект на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер“, и с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.
Книгата се разпространява безплатно и може да бъде получена при г-жа Снежа Тилкиджива (тел. 02 80 05 111 /272), Катедра Социология на СУ „Св. Кл. Охридски“, бл. 4, ет. 4,  каб. 402, бул. „Цариградско шосе“ 125, София 1113.
Дигитализираният вариант на книгата е достъпен:

* на интернет страницата на НАБИС (Националната Академична Библиотечно-Информационна Система);

* на изследователския портал на СУ „Св. Кл. Охридски“;

* на интернет страницата на Университетската библиотека на „Св. Кл. Охридски“
http://libsu.uni-sofia.bg/ чрез Дигитални Колекции > Учебни ресурси > Книги

Анотация

Книгата анализира социалната вграденост на икономическото действие върху примера на дребното предприемачество в България (1998-2008). Анализът се основава на девет количествени и качествени социологически проучвания. Изследването се фокусира върху начина, по който социалните структури на пазарите формират рационалността, мотивацията и етиката на предприемаческото действие. Социалните структури на пазара са концептуализирани чрез социалните отношения, системите от вярвания и икономическите институции, които създават социалния контекст на мрежовата, културната и институционалната вграденост на действието. Развива се интегриран теоретичен подход като синергия между мрежовия, културалисткия и новия институционалистки подходи в съвременната икономическа социология. Според централната изследователска теза отсъства един единствен легитимен модел на предприемаческо действие в България. В зависимост от нивата и специфичността на множествената социална вграденост, в постсоциалистическия капитализъм могат да се открият смесени модели на предприемаческо действие, които са социално легитимни. Те варират между максимизация на печалбата и потреблението, търсенето на печалба и рента, предприемачеството като възможност и необходимост. Двойствеността се извежда като типична характеристика на постсоциалистическото дребно предприемачество.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.