Начало > Новини

"Установяването на пост-либералния ред в Централна и Източна Европа (1929-1956)"

ЦАИ 16/02/2015

Покана за участие в конференция, организирана от Историческата катедра на Централно-европейския универистет на 26 и 27 юни 2015 г. Семинарът има за цел да проучи и обсъди състоянието на полето по отношение на централно и източно-европейските общества и Голямата депресия, както и последствията от нея.

Дискусията има за цел да преосмисли и първите години от държания социализъм като оспори някои историографски традиции, които възприемат установяването на социалистическите режими като радикално късане с междувоенното минало. Критикувайки тези наративи, организаторите ще се опитат да отличат по-дълбинните структури и процеси, окито оформят инфраструктурата както в социалистическите, така и в пред-социалистическите общества: начини на организиране на труда, социалните институции, начините да се регулира градския живот, организираното на производството, общата рамка на финансовите процеси и данъчните политики и пр. С тази обща идея семинарът ще се организира около три важни теми:

1) регулацията и структурата на трудовите отношения след 1929 г.: опити за рационализация, фабрична организация и нови управленски техники, военизирането на производствения живот, анти-семитски закони, проблемът за работниците от село.

2) преструктурирането на институциите за социално подпомогане и тяхната транснационална дифузия: социално осигуряване, помощи за бедните, управлението на семейството, селска срещу градска бедност и пр.

3) технологии за икономически растеж: фискални, финансови и монетарни иновации; нови търговски инструменти - клирингови спогодби; нов модел на международни икономически отношения.

Потенциалните кандидати могат да изпратят резюме до 300 думи, в което да посочат по какъв начин засягат някои от посочените проблеми. Трябва да се посочи информация за афилиацията и контактите на кандидата, както и кратко CV. Крайният срок за подаване на документите е 20 април 2015 г. Окончателният вариант на докладите трябва да бъде предаден до 1 юни.

В зависимост от броя на участниците ще има възможност и за известна подпомагане на пътуването на настаняването на гостите. За контакти: or .


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.