Начало > Новини

"Езиковата ситуация - състояние и тенденции"

ЦАИ 12/05/2015

Международно социолингвистическо дружество – София
International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO

Факултет по славянски филологии
бул. „Цар Освободител“ 15
София 1504

Ръководството на Международното социолингвистическо дружество има честта да Ви покани за участие в Дванадесетата конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов, на тема:

ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ


Дата на провеждане: 5 и 6 юни 2015 г. (петък и събота).
Място на провеждане: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Допълнително ще Ви съобщим подробности за началния час на откриването и за реда на изнасяне на докладите.

Искрено бихме се радвали на Вашето участие и ще бъдем признателни, ако разпространите поканата сред своите колеги от страната и чужбина, интересуващи се от темата на конференцията.

Условия:


1. Международното социолингвистическо дружество – София (МСД) не поема финансови ангажименти по пътуването и пребиваването на участниците. По този въпрос те следва да се обърнат към администрацията на съответната организация, в която работят.

2. Участниците ще бъдат регистрирани непосредствено преди откриването, когато ще получат окончателната програма и другите делови материали.

3. Таксата е в размер на 50 лева за участници, които не са членове на Международното социолингвистическо дружество, 30 лв. за членове на Дружеството и 20 лв. за студенти, редовни докторанти и пенсионери.

4. Организационният комитет на конференцията предвижда представянето на докладите да бъде по 15 минути, а печатният вариант да не е повече от 8 стандартни страници (общо 14 400 знака). Няма да бъдат приемани доклади, надхвърлящи посочения обем. Не се допускат и доклади извън обявената тема.

5. Предвижда се докладите да бъдат публикувани в поредицата „Проблеми на социолингвистиката”, ХII том, посветен на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов.

6. По време на конференцията ще бъде проведено и организационно (отчетно-изборно) събрание на членовете на МСД, когато ще може да се заплати членският внос за 2014 г. и за предходни години.

7. Работни езици на конференцията: български, английски и всички славянски езици.

За допълнителна информация се обръщайте към Организационния комитет на адрес: [email protected] или на тел. 00359 2 9308368.

Доц. д.ф.н. Ангел Ангелов – председател
Доц. д-р Красимира Алексова
Доц. д-р Павлина Кънчева
Доц. д-р Катя Исса
Доц. д-р Данка Апостолова
Доц. д-р Красимир Стоянов


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.