Начало > Новини

“Епохата на цар Петър I (927-969): Култури и субкултури”

ЦАИ 24/06/2015

Научният център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” организира Международен симпозиум

“Епохата на цар Петър I (927-969): култури и субкултури ”.

Форумът ще се проведе на 13-14 ноември 2015 г. в сградата на Шуменския университет.

Участниците ще имат възможността да представят свои изследвания върху официалната християнска култура и на граничните ѝ субкултури: еретическата (различни дуалистични учения), регионалната (на книжовни средища и манастирски скриптории), аскетическата, етно-фолклорната и др. от епохата на българския цар Петър I.

Имаме честта да Ви поканим да участвате с доклад до 15 минути по следните тематични направления:

* Палеославистика;
* История;
* Археология;
* Изкуствознание;
* Богословие.

Докладите трябва да се предадат най-късно до 30.11.2015 г. на CD или по E-mail на Word 2007, придружени с използваните шрифтове и разпечатка на текста (или вариант в PDF формат). Докладът не трябва да надвишава 20 стандартни страници (включително и приложенията), с размер 12 pt и разредка 1,5. Резюме - до една стандартна страница, 1800 знака, на английски език. Цитиране - под линия.

Доклади, които не отговарят на този стандарт, няма да бъдат отпечатани.

Докладите ще се публикуват в сборник с материали от симпозиума.

Работни езици – български, руски и английски.

Има възможност за мултимедийно представяне на докладите, което трябва да се заяви предварително.

Таксата за правоучастие е 10 лева за български и 30 € за чуждестранни участници и включва материалите по време на Симпозиума и издаването на докладите.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

Заявки за участие, доклади, резюмета, точен актуален адрес (придружен с трите имена, научните звания и представяната институция), е-mail и телефон за контакти изпращайте до 30.09.2015 г. на адрес:

Шумен 9712
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
Научен център “Преславска книжовна школа”
Ул. “Университетска” № 115
гл. ас. д-р Грета Стоянова


тел. (++395 54) 83-04-95/116
или по e-mail: ; до Грета Стоянова


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.