Начало > Новини

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия

ЦАИ 11/10/2015

Немската федерална екологична фондация (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е една от най-големите и влиятелни екологични фондации в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Европа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1060 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки.

Кой може да кандидатства?


Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:

* образователно-квалификационна степен „магистър“, придобита преди максимум 3 години, най-късно до момента на започване на престоя в Германия, за предпочитане от българско ВУЗ
* настоящ докторант
* владеене на немски и/или английски език
* ясна идея с какво искате да се занимавате в Германия по време на престоя си и как да го постигнете.

Кандидатите могат да са завършили различни специалности – няма изискване образованието им да е свързано директно с опазване на околната среда. По-важно е да имат желание и потенциал да се занимават с екологична тематика. Изборът къде точно ще проведете стажа става с помощта на DBU, но е добре стипендиантите да имат предложения.

Кога и как се кандидатства?


Стипендианти се набират веднъж годишно и периодът за кандидатстване е между 1 и 31 октомври 2015 г. Тогава се подават необходимите документи онлайн на https://www.dbu.de/2580.html. След предварителен подбор по документи, в средата на декември 2015 г. с избрани кандидати се провежда интервю в София.

Необходимите документи (сканирани копия в .pdf или .jpg формат)

* Онлайн формуляр за кандидатстване;
* Описание на темата (проекта), с която искате да се занимавате в Германия - максимум 3 страници формат А4;
* Автобиография;
* Легализирано копие от дипломи (или академична справка/ удостоверение) за завършено образование, преведени на немски/ английски език;
* Свидетелство за владеене на немски/английски език;
* Препоръка от български университетски преподавател.

Престоят в Германия започва през август 2016 г. с интензивен курс по немски език, разходите за който се поемат от DBU.

За повече информация посетете https://www.dbu.de/2580.html (английски), https://www.dbu.de/2575.html (немски), https://www.facebook.com/BGDBU (български) или се обърнете към Ваня Рътарова – координатор на програмата за България ( ), 0887672891.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.