Начало > Новини

Годишните награди на Портал "Култура"

ЦАИ 12/02/2016

ПОРТАЛ „КУЛТУРА” ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ГОДИШНИТЕ СИ НАГРАДИ

ЗА ПРИНОС В ОБЛАСТТА НА ЛИТЕРАТУРАТА И ХУМАНИТАРИСТИКАТА ПРЕЗ 2015 Г.

Наградите за творби, публикувани през 2015 г., се присъждат от Портал Култура в две категории. Срокът за кандидатстване е до 31 март 2016 г.

СТАТУТ


Наградите на Портал „Култура” са учредени през 2014 г. от Фондация „Комунитас”, която цели да подпомогне български творци, както и да насърчи разпространението на християнските ценности в българското общество.

1. Те предвиждат раздаването на годишни конкурсни награди в следните раздели:

- проза (сборник с разкази, повест, роман);
- хуманитаристика;

2. А също и на следните специални награди:

- две специални награди (дават се от журито за цялостно творчество или изключителен авторски принос в областта на прозата, поезията, драматургията и хуманитаристиката);
- една специална награда за принос към гражданското общество (дава се от Фондация „Комунитас” на личност, която е пример за обществено поведение и с дейността си утвърждава принципите на морала и почтеността, като по този начин променя българското общество).

Отличените творби се определят от журито на конкурсен принцип, а наградите се връчват всяка година на 1 ноември, в Деня на народните будители.

3. Във всеки конкурсен раздел се присъждат:

- I награда (в размер на 5000 лв.);
- II награда (в размер на 3000 лв.);

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да участват книги, отговарящи на следните изисквания:

- да са публикувани в периода от 1 януари до 31 декември на годината, предхождаща провеждането на конкурса;
- да са дело на съвременен български автор;
- да имат безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност, както и в отстояването на общочовешките и християнски ценности;

КАНДИДАТСТВАНЕ


За да е валидно заявлението за участие в конкурса, до 31 март кандидатите трябва да предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от предложените от тях книги, придружени от формуляр, който може да се изтегли от сайта на Фондация „Комунитас” (тук).

Предоставените екземпляри не се връщат, а се предоставят на книжния фонд за дарения на Фондация „Комунитас” в подкрепа на библиотеките в страната.

Адрес за изпращане по пощата на книгите и на формуляра за кандидатстване:  София 1000, ул. „Неофит Рилски” 61 – за годишните награди на Портал Култура.

Телефон за контакти: Портал „Култура” 02/434 10 54

ЖУРИ

Наградите се присъждат от жури в състав от 5 души – председател и четирима членове.

Председателят на журито е представител на учредителя – Фондация „Комунитас”. Членовете на журито декларират своята необвързаност и под никаква форма не могат да участват в конкурса. Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя.

РЕГЛАМЕНТ


Присъждането на наградата се извършва в два кръга. В първия кръг (до 30 юни) се определят номинациите, а във втория кръг (до 1 ноември) се присъждат наградите.

Журито се посочва ежегодно от „Фондация „Комунитас”. То заседава при кворум най-малко 2/3 от състава си и взема решения с 50% + 1 гласа, като участието на представителя на Фондация „Комунитас” е задължително.

Журито може и да не присъди награда в дадена категория, ако сметне, че няма достойна кандидатура.

Решението за наградите се оповестява при връчването им на 1 ноември.

То не подлежи на преразглеждане. След приключване на дейността си, журито предава подписания протокол за съхранение във Фондация „Комунитас”.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.