Начало > Новини

Юбилейна конференция "Как живеем заедно: общности, институции, мрежи"

ЦАИ 02/01/2017

ПРОГРАМА

София, 10 -11 март 2017 г.
Място: Нова конферентна зала, Ректорат на СУ, северно крило, ет. 2


ПЕТЪК, 10 МАРТ 2017 Г.

9.00-9.30    Регистрация

9.30-10.00    Откриване на конференцията
Анастас Герджиков, Ректор на СУ „Св. Климент Охридски“
Димитър Денков, Декан на Философски Факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
Таня Чавдарова, Ръководител на катедра „Социология“, СУ „Св. Климент Охридски“

10.00-11.30    Сесия 1: Идентичност и общности
Модератор:    Светла Маринова

Участници:
10.00-10.30    Майя Грекова, катедра „Социология“, СУ “Св. Кл. Охридски“
От общност с други към общност с Другия
10.30-11.00    Петя Кабакчиева, катедра „Социология“, СУ “Св. Кл. Охридски“
"Ние", "Те" и "Другите". За локалната, националната и европейската идентичности
11.00-11.30    Боян Знеполски, катедра „Социология“, СУ “Св. Кл. Охридски“
За границите на употреба на понятието "идентичност" в социалните науки

11.30-12.00        Кафе пауза

12.00-13.30    Сесия 2: Локално и глобално
Модератор:    Милена Якимова
Участници:
12.00-12.30    Желю Владимиров, катедра „Стопанско управление“, Стопански Факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“
Студентски нагласи към културното наследство и неговото опазване
12.30-13.00    Меглена Златкова, катедра „Етнология“, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“
Граница, наследство, наследници
13.00-13.30    Светлана Христова, катедра „Културология“, Югозападен Университет „Неофит Рилски“
Глобалното публично пространство

13.30-14.30    Обяд
14.30-16.00    Сесия 3: Социални и икономически неравенства
Модератор:    Таня Чавдарова
Участници:
14.30-15.00    Елица Димитрова, Институт за изследване на населението и човека – БАН и Татяна Коцева, Бургаски свободен университет и Институт за изследване на населението и човека – БАН
Социално-икономически неравенства и рискови поведения сред учениците в България
15.00-15.30    Камелия Петкова, Румяна Желева и Мариана Драганова, Институт за изследване на населението и човека – БАН
Селската бедност в България: състояние и тенденции
15.30-16.00    Начко Радев, Медицински университет в Плевен
Динамика на подоходното неравенство в България

16.00-16.30        Кафе пауза

16.30-18.00    Сесия 4: Образование и неравенства
Модератор:    Калоян Харалампиев
Участници:
16.30-17.00    Пепка Бояджиева и Петя Илиева-Тричкова, Институт за изследване на обществата и знанието - БАН Социално включване и социална справедливост в образованието: Теоретични разграничения и методологически импликации
17.00-17.30    Валентина Миленкова, катедра „Социология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Образователни постижения и социално включване
17.30-18.00    Тодорка Кинева, катедра „Икономическа социология“, УНСС
Предизвикателства пред родителството днес


СЪБОТА, 11 МАРТ 2017 Г.

9.30-11.00    Сесия 5: Глобализация, социално време, социални дистанции
Модератор:    Петя Кабакчиева
Участници:
9.30-10.00    Светла Маринова, катедра „Социология“, СУ “Св. Кл. Охридски“
“Мост и врата”. Социална дистанция и модели на превода в „световното рисково общество”
10.00-10.30    Георги Найденов, катедра „Икономическа социология“, УНСС и Калоян Харалампиев, катедра „Социология“, СУ “Св. Кл. Охридски“
„Третият арбитраж – апокалипсис сега? Или по-късно!“
10.30-11.00    Таня Рейтан-Маринчешка, Асоциация за бежанци и мигранти, ПУ „Паисий Хилендарски“
Миграционни изследвания в контекста на пост-османско и пост-социалистическо съжителство

11.00 - 11.30        Кафе пауза
11.30-13.00    Сесия 6: Пазар на труда и социална несигурност
Модератор:    Благовест Георгиев
Участници:
11.30-12.00    Румяна Стоилова, Институт за изследване на обществата и знанието - БАН
Индивидуални измерения на несигурността при прехода от образование към заетост
12.00-12.30    Васил Киров, Институт за изследване на обществата и знанието - БАН и Виолен Делтей, Research Center "Integration and Cooperation in the European Area", Université Sorbonne Nouvelle, Paris
Равносметката на прехода: пазари на труда, заетост и индустриални отношения в Новата Европа
12.30-13.00    Вяра Стоилова, катедра „Икономическа социология”, УНСС
Пазар и справедливост

13.00 - 14.00    Обяд

14.00 - 15.30    Сесия 7: Трансформационни процеси в града и селото
Модератор:    Майя Грекова
Участници:
14.00-14.30    Петя Славова, катедра „Социология“, СУ “Св. Кл. Охридски“
Биологичното земеделие като заетост на „градски хора“ в селските райони: анализ на ценностни траектории
14.30-15.00    Димитър Благоев, катедра „Социология“, СУ “Св. Кл. Охридски“
Трансформации в житейските шансове в малкия град
15.00-15.30    Златина Богданова, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
Въведение в изследването на процесите на изключване и включване в съвременното българско село: социални мрежи и  капитал

15.30-16.00        Кафе пауза

16.00-17.30    Сесия 8: Социологията пред политическите предизвикателства
Модератор:    Боян Знеполски
Участници:
16.00-16.30    Петър Чолаков, Институт за изследване на обществата и знанието - БАН
Перспективи пред популистката радикална десница в България
16.30-17.00    Тодор Галунов, катедра "Политология", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Смесените избирателни системи и парламентарното представителство в България през ХХ – ХХI век
17.00-17.30    Антоанета Гетова, катедра „Социология“, СУ “Св. Кл. Охридски“ и Юлиан Борисов, банка ДСК
Публичният образ на социологията в България


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.