Начало > Новини

"Интеркултурна комуникация в условията на глобализация и миграция"

ЦАИ 03/10/2017

Културният център на СУ "Св. Климент Охридски" ви кани на

Публична лекция на проф. Юлиана Рот от Института за интеркултурна комуникация към Лудвиг Максимилиан университет (Мюнхен) на тема:

"Интеркултурна комуникация в условията на глобализация и миграция"

9 ноември, 19:00 часа
Нова конферентна зала, Северно крило сграда Ректорат

Интеркултурната комуникация е нова академична дисциплина в германските университети и нова област на научните изследвания. За разбиране на нейното естество е важен фактът, че теоретичните й основи са съставени по прагматични критерии – за разлика от класическите хуманитарни изследвания, където водещо е интелектуалното любопитство. Основополагащото в Интеркултурната комуникация е търсенето на решения на проблемите на интеркултурността – теорията „обслужва“ конкретни практически нужди. В общ план полето на интеркултурността се схваща като „управление на културните разлики“ (management of difference).

Практическата ориентация на Интеркултурната комуникация предопределя нейната динамичност. Тъй като съдържанията й по дефиниция се отнасят към определени контексти, то всяка промяна в околната среда – било то политичека, икономическа или обществена – се отразява върху теоретичните акценти. Така представата ни за „култура“, която е основополагаща за всяко занимание с явленията на интеркултурност, днес, в условията на свалени комуникационни и физически граници, на глобализация и миграция, е силно променена в сравнение с началните години на интеркултурните изследвания.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.