Начало > Новини

"Възможно ли е преосмисляне на политиката за „интеграция на ромите” в България?"

ЦАИ 03/03/2018

ЛЕКЦИЯ

в рамките на програма Advanced Academia на Център за академични изследвания София
(CAS Sofia), подкрепена от Фондация „Америка за България” и
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft


Възможно ли е преосмисляне на политиката за „интеграция на ромите” в България?


Лектор: проф. дсн Майя Грекова

28 март 2018 г. от 18:00 часа
Столична библиотека, пл. „Славейко в” 4 (главния вход на библиотеката),зала „Вяра”, 1-ви надпартерен етаж

Кратка информация:
„Интеграция на ромите“ се заявява като държавна политика в България през 1999 г. с приемането на Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и със започването на преговорния процес за присъединяване на РБ към ЕС. През следващите години тази политика е препотвърждавана с множество национални стратегии, планове и програми, с които се декларира траен интерес на българските институции от продължаващ процес на интеграция на ромите. Но независимо от ежегодните доклади, в които се отчитат постигнати резултати в различни области на социалния живот, тази политика като цяло трябва да бъде определена като неуспешна. Което поставя въпроса за необходимостта от преосмислянето й.

На първо място се формулира проблемът, които поражда необходимостта от подобни политики: В България днес има голяма група хора, които поради своя етнически произход живеят изолирано, в периферията на обществото и на населените места, в квартали с лоша или без предполагаемата инфраструктура, в незаконни и/или неподходящи за живеене сгради; които в голямата си част са бедни, безработни, необразовани или с ниско образование; сред които заболеваемостта е висока, а продължителността на живота е значително по-ниска от средната за страната. На второ място се проблематизира разбирането за интеграция, което скрито или явно стои в основата на заявените интеграционни политики: има българско общество и роми/ромско малцинство. Твърди се, че: българското общество е дезинтегрирано, доколкото в него има хора, които са изолирани и в неблагоприятна позиция поради техния етнически произход; необходим е процес на интеграция на българското общество чрез снемане на значимостта на етническия произход като фактор, определящ човешките взаимодействия и предопределящ индивидуалната биография, като основание за групова изолация. На тази основа се аргументира необходимостта от преосмисляне на политиката за „интеграция на ромите“ чрез анализ на секторните политики, разписани в документи на българските правителства, и на резултатите от тях. В рамките на лекцията фокусът е върху политиките в областта на образованието.
 
Майя Грекова преподава социология във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Основните й научни и изследователски интереси са свързани с проблемите на човешките взаимодействия и отношения, на изграждането, поддържането и разрушаването на общностни образувания, на конструирането на малцинства, на ромите като малцинство в България, на градската среда и нейното обитаване.

Избрани публикации:


Книги:


Общност с другия (лекции по социология на социалните общности). София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2017.
Ромите в София: от изолация към интеграция? (В съавторство с В. Димитрова, Д. Кюранов, Н. Германова, Я. Маркова). София: „Изток-Запад”, 2008.
Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България (2 години по-късно). (В съавторство с Ив. Търнев). София: "Изток-Запад", 2008.
Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България. (В съавторство с Ив. Търнев). София: "Изток-Запад“, 2007.
Mалцинство: социално конструиране и преживяване. София: Критика и хуманизъм, 2001.
Аз и другият (Измерения на чуждостта в посттоталитарното общество). София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 1996.
От обичай към право: патриархалният българин в кръговете на чуждост. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 1991.

Статии и глави от книги:


„Защо е неуспешна политиката на „образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“. В: Бояджиева, П., М. Канушев, М. Й. Иванов (съст.) Неравенства и социална (дез)интеграция: в търсене на заедност. Юбилеен сборник в чест на проф. Румяна Стоилова. София: „Изток-Запад“, 2018.
“Multilingualism in the City – the Case of Sofia”. In: Lid King, Lorna Carson (eds.) Multilingual Identities. A study of attitudes towards multilingualism in three European cities. London: The Languages Company, 2017.
“Europe in Bulgaria: ‘Eurocosmopolitism’ vs ‘nationalistic complex’”. In: In: Identités, démocratie, frontières. (Sous la direction de Gilles Rouet & Maria Stoicheva). Paris: l’Harmattan, 2017.
„Интеграционни намерения и дискриминационни резултати в българското образование (1999-2013)“. В: Стоилова, Р., К. Петкова, С. Колева (съст.) Знанието като ценност, познанието като призвание. Юбилеен сборник в чест на проф. Пепка Бояджиева. София: „Изток-Запад, 2015.
„За интеграция на българското общество по етнически признак“. В: Найденова, П., Щ. Щерионов, К. Борисова-Маринова (съст.) Демографската ситуация и развитието на България. Форум. София, 26-27 февруари 2014 г. София: Академично Издателство „Проф. Марин Дринов, 2014.
„Циганите като обект на асимилационна политика (от края на 1950-те до 1980-те години)“. Население, бр. 3-4 , 2013.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.