Начало > Новини

Автореферати на дисертации, защитени в СУ "Св. Климент Охридски"

ЦАИ 02/06/2019

Във връзка с прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ "Св. Климент Охридски" и съгласно Заповед на Ректора № РД 19-527/15.09.2011 г. Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" поддържа информационна база данни за всички доктори, доктори на науките, доценти и професори на СУ "Св. Климент Охридски", като за целта в библиотеката задължително сe съхранява електронен носител на автореферата на дисертационния труд.

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/22115


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.