Начало > Новини

"Конституционни версии: към една обща теория на демократичната конституция"

ЦАИ 06/11/2007

Семинарът си поставя за цел да вникне по-дълбоко в различните основания зад процесите на конституционализация отвъд националната държава и по този начин да обозначи последствията, които те имат за разработването на една адекватна обща теория на този процес. Като свързват теоретични и емпирични перспективи организаторите се надяват да постигнат по-добро разбиране на ефектите от етическия плурализъм и съперничещите си политически, правови и обществени ценности. В един такъв контекст конкурирането на ценности се превръща в централен изследователски проблем, особено когато става дума за политическо представителство и конституционни решения.

Основното предположение на организаторите е, че чрез изучаването процеса на конституционализация като се акцентира върху 'многообразието' и 'съперничеството'  като ключови понятия, ще стане очевидна нуждата да се премине от традиционното схващане за 'конституционна демокрация' към идеята за 'демократичен конституционализъм'. Затова се предлага ревизия на традиционното виждане за конституционализма като политическа система само по себе си конститутивна и конституционна. Срещу това схващане се отправят два същности въпроса:

(1) Какво представлява процесът на конституционализация, изследван отвъд националната държава, и какви форми той приема? Този въпрос е задача, посветена на концептуализацията на институционалното строителство отвъд държавата.

(2) Какво трябва да разбираме под демократична конституционализация отвъд държавата? Какви са концептуалните предпоставки и подходящите емпирични обстоятелства, които позволяват институционално строителство отвъд традиционната държава, и как могат да бъдат аналитично схванати и емпирично наблюдавани?

Крайният срок за подаване на участия в семинара е 1-ви декември, 2007 г.

Работният език е английски.

Contact:
Rainer Schmalz-Bruns
University Hannover
Institute for Political Science
Schneiderberg 50
30167 Hannover
Germany
Tel: +49 511 762 5482
Fax: +49 511 762 4199
Email:
Web-page


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.