Начало > Новини

Конкурс за наградата "Д-р Илко Ескенази"

ЦАИ 14/02/2008

Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"
Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази"

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз обявява:

Четвърти годишен конкурс за присъждане на награда "Д-р Илко Ескенази"

ПРАВИЛНИК

Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите “Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.

Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с членството на България в ЕС. Разработките да са насочени към:

За юристи:

* Аналитични разработки по проблеми, свързани с правото на ЕС;
* Проблеми на прилагането на правото на ЕС при условия на членството на България.

За икономисти:

* Изследване на съществуващите европейски програми;
* Политики и проекти за развитие на отделните области. Сравнителен анализ на икономическите политики и програмите за тяхното изпълнение. Конкурсните работи трябва да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

1. Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2008 г., както и за студенти в юридическите и икономическите специалности;

2. Оценяването на представените трудове се извършва от комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" .

3. Всяка от двете награди – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.

4. Връчването на наградите се извършва на 20 май 2008 (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и със съдействието на Министъра на европейската интеграция или личност с еквивалентна позиция.


Процедура:

* Конкурсът е ежегоден;
* Всеки участник може да представи само един труд;
* Не се допускат трудове с повече от един автор;
* Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от м. май 2005 г.

Необходими документи:

1. Молба-формуляр със снимка (попълва се по време на подаване на документите);
2. Автобиография;
3. Разработките се представят на хартия и на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на стр.

Срокове:

* Подаване на документи и на конкурсни работи от 7 до 10 април 2008 г.;
* Място на подаване: Международна фондация ”Св.Св. Кирил и Методий”, София 1504, ул. “Васил Априлов” № 3;
* Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявява до 15 май 2008 г.

За допълнителна информация: Международна фондация ”Св.Св.Кирил и Методий” София 1504, ул. “Васил Априлов” № 3, тел. (02) 944 62 48, www.cmfnd.org


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.