Начало > Новини

Конкурс на МОН за специализации в чужбина

ЦАИ 18/02/2008

О Б Я В А

Срок: 7 март, 2008 г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за отпускане на стипендии на български граждани за следдипломно обучение, специализация, обмяна на опит или провеждане на научни изследвания в чуждестранни висши училища и научни организации в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен за академичната 2008-2009 година. Изборът на кандидатите се прави след провеждане на събеседване.

Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса. Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за съгласуване. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване. В общия случай приемащата страна осигурява: стипендия, съгласно действащото законодателство; освобождаване от такса за обучение; настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане; безплатна спешна медицинска помощ в държавни здравни заведения при внезапно заболяване, с изключение на лечение на хронични заболявания и зъбно протезиране; достъп до библиотеки, архиви и др.; освобождаване от такси за пребиваване или за продължаване на престоя. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за зас траховки и личен багаж са за сметка на кандидата.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА:

1. Да са български граждани.

2. Да работят като преподаватели или изследователи на постоянен трудов договор, а докторантите, които кандидатстват за пълен срок на докторантура - да са записани в редовна форма на обучение.

3. Да владеят писмено и говоримо посочения работен език или езика, уточнен по договаряне с приемащата страна.

4. Да не са ползвали подобна стипендия през последните 3 години. Ще бъдат класирани с предимство преподавателите и изследователите на щатна длъжност в държавните висши училища, БАН, НЦАН, университетските болници и националните изследователски центрове, както и редовните докторанти от държавните висши училища

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ на български език:

1. Заявление в свободна форма до дирекция „Студенти, докторанти и специализанти” за участие в конкурса с опис на приложените документи.

2. Професионална автобиографична справка с посочени ЕГН, служебни и домашни адреси и телефони /мобилен телефон/, е-mail и информация за ползвани стипендии за следдипломно обучение, отпуснати чрез Министерство на образованието и науката.

3. Копие от личната карта на кандидата

4. Копие от диплома за завършено висше образование, научна степен.

5. Две препоръки от водещи специалисти в съответната научна област.

6. Списък на публикациите.

7. Договор по член 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализация, а за докторантите - заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител.

8. Покана от университет или институт от приемащата страна, когато това е задължително. В останалите случаи е препоръчително. Поканата може да бъде изпратена по факс или е-mail. Тя включва имената на поканения, академична година, за която е поканен, и продължителност на престоя.

9. Международно признат документ за ползване на съответния работен език, копие от протокол за положен конкурсен
изпит/докторантски минимум по чужд език или посочени публикации на съответния работен език.

10. Работна програма и мотивация.

11. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет (до 2 страници) в МОН - дирекция „Студенти, докторанти и специализанти” и дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя.

Документите се подготвят на български език и се подават в посочените срокове в деловодството на МОН, София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, всеки делничен ден от 9, 30-13,00 и 14,00-17,00. За справки – тел. 529, или при експертите, отговарящи за съответните държави – тел. 531, 534 и 720

Документите на кандидатите не подлежат на връщане.

Още информация за възможностите и държавите, в които може да се специализира ТУК.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.