Начало > Новини

"Социални и духовни аспекти на материалната култура"

ЦАИ 21/03/2008

Покана за участие в международна конференция, Охрид, 18 - 20 септември, 2008 г.

Институтът по етнология и антропология към Факултета за естествени науки и математика в Скопие организират международна конференция в памет на д-р Гьорги Здравев. Тематиката на форума е ориентирана около различни аспекти на материалната култура - поле, на което проф. Здравев посвети целия си професионален живот. Освен засегната в заглавието тематика, организаторите канят предложения за доклади в следните тематични области:

1. "Създаване" на материалния свят: антропологически аспекти на технологията и производството
2. Социален, духовен и естетически живот на предметите
3. Етнографски и антропологически аспекти на македонския фолклорен текстил
4. Културна политика и материално наследство

Организаторите приканват всички колеги от Македония и чужбина, които имат интерес към така заявните тематични насока и/или работят в областта на етнографията и антропологията, да кандидатстват за участие във форума като изпратят заглавието на техния доклад, кратко резюме (не по дълго от 1000 знака) до 31-ви април, 2008 г.

Окончателният вариант на представяните на конференцията доклади не трябва да надвишава обема от 29,000 знака. Времето за представяне е ограничено до 20 минути. Бележките трябва да следват следния формат:

1) когато цитатът е в самия текст на статията - пример: D'Andrade 1995; D'Andrade and Egan 1972: 53 Ако на даден автор са цитирани повече текстове от една година, те трябва да бъдат отбелязани по следния начин (e.g. D'Andrade 1995a, 1995b).

Пълният вариант на цитираните текстове и бележки се прилага в края на текста по азбучен ред на фамилното име на автора.

Организаторите се надяват, че след приключването на конференцията ще бъде отпечатан сборник с докладите на всички участници.

Разходите за храна и настаняване се покриват от организаторите. Няма такса за участие. Пътните разходи се поемат от институцията на участниците или от самите тях. Официални езици са английски и македонски.

Изпратете заявката си чрез имейл, включващ вашето име, професия, работно място и научно звание, темата на доклада и резюмето на адрес до секретаря на конференцията д-р Илина Якимовска ( )


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.