Начало > Новини

"Философия и езотерика"

ЦАИ 27/03/2008

Покана за участие в научна конференция, организирана от Катедра “Философия” при Философския факултет на ЮЗУ “ Н. Рилски”
15 - 16 май 2008 г.

Условия за участие

- Докладите да бъдат в обем до 10 страници с оформление при компютърен набор
както следва: шрифт Times New Roman, 14 р. Страниците следва да бъдат
приравнени към стандартна машинописна страница от 30 реда с 60 знака на ред.
Заглавието е центрирано, 14 р., bold. Трите пълни имена на автора /съавторите/ и на
организацията са центрирани, 12 р., normal. Докладът трябва да се представи по
електронен път.

- Резюмето включва кратко съдържание на доклада до 15 реда, изписано на 12 р.,
italic, на английски език.

- Формулярът за предварително участие следва да съдържа информация за автора
на доклада, длъжност, месторабота и адрес за контакти.

- Средствата за участие – пътни, дневни, нощувки, храна са за сметка на участника
или на организацията, която го командирова.

- Предвижда се издаване на сборник с докладите на участниците;
- Докладите трябва да бъдат представени на организаторите до 10 септември 2008 г. за публикуване в сборник.

Срокове и адрес за кореспонденция

- За уточняване на секциите, в зависимост от тематиката на докладите, моля до 15.04.2008 година да бъдат представени заглавията и формуляра за участие;

- Регистрация за участие – 15.05.2008 /четвъртък/ от 9.00 ч. в ЮЗУ “Н. Рилски”, Учебен корпус 1, ново фоайе, ауд. 114.

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Вяра Николова e-mail: Тел. 0894 31 41 21
Адрес: Благоевград 2700, ул. “Иван Михайлов” № 66, УК 1
Доц. д-р Георги Апостолов – Декан на Философски факултет

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

15 май 2008

09,00 - 10,00 - Регистрация
10,00 -10,30 – откриване, приветствие от ректора на ЮЗУ и от декана на ФФ

10,30 - 12,30 – Първа сесия "ФИЛОСОФИЯ И ЕЗОТЕРИКА"
12,30 - 14,00 – обяд

14,30 - 18,00 – Втора сесия "РЕЛИГИЯ И ЕЗОТЕРИКА"

19,30 – вечеря на „Бачиново”

16 май 2008

09,00 - 12,30 – Трета сесия "ПСИХОЛОГИЯ И ЕЗОТЕРИКА"
12,30 - 14,00 – обяд

14, 00 – 17, 00 – четвърта сесия "ИЗКУСТВО И ЕЗОТЕРИКА"
17, 00 - закриване на конференцията


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.