Начало > Новини

"Рефлексията - самореференциалност в епистемологията и сред социалния свят"

ЦАИ 30/03/2008

Изследвания, възникнали по повод дискусионната поредица на Центъра за академични изследвания, София, "Понятието за рефлексия и рефлексивните подходи в социалните и хуманитарните науки", 2004 - 2006 г.

Съставителство и редакция: Благовест Златанов, част от поредицата на ЦАИ "Изследователски форум".

Издание на Център за академични изследвания и РИВА.
София, 2008

Съдържание

Благовест Златанов - Измерения на рефлексията в социалните и .хуманитарните науки: една дискусионна поредица в Центъра за академични изследвания, София, България / 11 стр.

Маргарита Дилова - Вярното себепознание като проблем на психологията /41

Орлин Тодоров - Психоаналитични възгледи за рефлексията / 55

Борис Грозданов - Конфликтът на правата / 65

Дейвид Дърст - Рефлексия, рефлексивност и демокрация / 75

Деян Деянов - Бурдийо: Онтологическото съучастничество като проблем пред рефлексивната социология / 87

Лиляна Деянова - Рефлексивност и критика / 103

Светлана Събева - „Да се разбира": Един ранен хайдегериански мотив у късния Бурдийо / 115

Тодор Петков - Практическа логика и рефлексивност / 125

Ина Димитрова - Рефлексивността в постфундационалистка перспектива / 129

Доминика А. Янева - Емпиричен подход към човешкото знание. Рефлексивна и надрефлексивна позиция / 145

Лука Дзуки - Образ, език и знание: образофобия и образофилия в епистемологическия дебат / 157

Елена Алексиева - Какво правим, когато превеждаме? Един опит върху превода като рефлексия / 181

Благовест Златанов - Едно късно стихотворение на Новалис през призмата на ранното схващане на Фихте за рефлексията / 193


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.