Начало > Новини

Конкурс "Сабатична година за български учени"

ЦАИ 21/05/2008

Обща информация

- Предварителният бюджет на конкурса за 2008 г. е 200 000 лв.
- Минимален размер на гранта за целия програмен период - 35 000 лв
- Максимален размер на гранта за целия програмен период - 70 000 лв.
- Целта на конкурса е да подпомогне научноизследователската дейност на учените в България, да повиши техните умения, компетенции и знания и да стимулира тяхното професионално развитие, чрез провеждане на самостоятелни изследвания в модерни научни центрове и лаборатории в други страни;

Условия за участие:

В конкурса могат да участват учени от:
- държавни висши училища;
- научни организации по смисъла на Закона за Висшето образование;
- частни висши училища.

2. Изисквания за кандидатстване:

a. Изисквания към проекта:

- Да демонстрира високо научно ниво с ясно изразени елементи на оригиналност и иновативност;
- Да съдържа работна програма и проблематика, по която учения ще работи по време на специализацията в чужбина;
- Да съдържа описание на научната работа на учения за последните 5 години;
- Да съдържа предложения за по нататъшното развитие на учения и на резултатите от научната му работа след специализацията в чуждестранната научна институция;
- Да съдържа описание на чуждестранната научна организация-домакин, придружено с официална покана;
- Разрешение от съответните комисии по етика на научните изследвания, при провеждане на изследвания върху хора и животни (ако е необходимо)

b. Изисквания към кандидатите:

- Да са придобили през последните три години научната степен „доктор на науките” или научното звание „доцент” („старши научен сътрудник втора степен) или „професор” (старши научен сътрудник първа степен);
- Да притежават необходимата научна компетентност – представя се описание на научните публикации, патенти и внедрени разработки по темата за последните пет години в България и/или в чужбина и други приноси, в зависимост от научното направление,;
- Да владеят добре писмено и говоримо английски език или езика на страната – домакин (предоставя се документ за владеене на език);
- Да са на постоянен трудов договор в научна организация или висше училище в България;
- Да имат съгласие на институцията, в която работят, за ползване на тази стипендия (прилага се документ за съгласие, подписан от ректора или директора на научната институция).

Поощряват се кандидати, които са участвали като ръководители или като членове на колективи във финансирани вече национални и международни проекти, в проекти по Рамковите програми на Европейската общност или други транснационални програми.

Подават се проекти във всички научни области; Ръководители на проекти са само хабилитирани учени; Продължителност за изпълнение на проектите е 8 месеца.

Краен срок за подаване на предложения – 30.06.2008 г.

Допълнителна информация ТУК.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.