Начало > Новини

Стипендии за постдокторантски стаж в чуждестранни научни организации ...

ЦАИ 20/05/2008

Обща информация

- Предварителният бюджет на конкурса за 2008 г. е 400 000 лв.
- Минимален размер на гранта за целия програмен период - 30 000 лв.
- Максимален размер на гранта за целия програмен период - 60 000 лв.

- Целта на конкурса е да подпомогне научноизследователската дейност и професионалното развитие на младите учени в България и да стимулира провеждането на съвместни научни изследвания в модерни научни центрове в европейските страни.
В конкурса могат да участват: млади учени до 35 год., придобили докторска степен в последните пет години, работещи в държавни и частни научни организации и университети. Подават се проекти във всички научни области.

- Продължителност за изпълнение на проектите : 24 месеца.

Първи етап: Пребиваване на стипендиантите в чуждестранната научна организация–домакин от европейска страна с продължителност до 8 месеца.

Втори етап: Последваща работа в българска научна организация с продължителност от 16 месеца.

Краен срок за подаване на предложения – 30.06.2008 г.

1. Изисквания за кандидатстване:

1.1. Изисквания към проекта:

- Да демонстрира високо научно ниво с ясно изразени елементи на оригиналност и иновативност;

- Да съдържа работна програма за двата етапа, гарантиращи постигане целите на научната разработка;

- Да съдържа предложения за прилагане на резултатите от научния проект в България;

- Писмо-съгласие от чуждестранната организация;

- Писмо-съгласие от научната организация в България (Приложение 2);

- Разрешение от съответната комисии по етика на научните изследвания, при провеждане на изследвания върху хора и животни.

1.2. Изисквания към кандидатите:

- Да бъдат до 35-години към датата на подаване на научния проект;

- Да са придобили образователна и научна степен „доктор” в последните 5 години;

- Да имат научни публикации по темата за последните пет години в български и/или в чуждестранни научни списания;

- Да владеят добре писмено и говоримо английски и/или езика на страната – домакин език (представя се документ за нивото на владеене на съответния език);

- Да са на постоянен трудов договор в научна организация или висше училище в България, като организацията се задължава да не прекратява договора с кандидата до приключване на срока на договора с Фонд „Научни изследвания”;

- Поощряват се кандидати, които са участвали като ръководители или като членове на колективи във финансирани вече национални и международни проекти, в рамковите програми на Европейската общност или други транснационални програми. (Прилагат се титулна страница на договора и последна страница с положени подписи и печати).

Още информация ТУК.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.