Начало > Новини

Конкурс: "Българска научна периодика"

ЦАИ 11/06/2008

Конкурсът е обявен от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието и науката.

УПЪТВАНЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕФЕРИРАНИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ

Предварителният бюджет на конкурса е 120 000 лв.
Краен срок за подаване на предложения – 15.07.2008 г.

Целта на конкурса е:
- финансово подпомагане издаването на реферирани и рецензирани български научни списания.

Условия за участие:
В конкурса могат да участват редакционни колегии с редовно издавани реферирани и рецензирани български научни списания. Към предложението за финансиране се прилага:
- една книжка от последната година на издаването и тематичен проект за два следващи броя ;
- план-сметка за разходите по подготовката и отпечатването на цялото течение – само за частта, искана от Фонд „Научни изследвания” (Ф „НИ”).

Критерии за оценка:
Критерии за оценка на проектите Брой точки
1. Строго научен характер на периодичното издание 0–5
2. Наличие на международна редколегия 0–5
3. Наличие на импакт–фактор 0–5
4. Рефериранe в международни бази данни 0–5
5. Наличие на рецензентски апарат 0–5

Общ брой точки 0–25

Срокът за оценка на проектите е до три месеца и се извършва от научно-експертна комисия и от двама независими рецензенти.

Научните колективи могат да се запознаят с експертните оценки на проектите при секретарите на съответните НЕК. Оценителите на проектите са анонимни. Възражения могат да се правят само по процедурни въпроси в 14-дневен срок от обявяване на резултатите от конкурса.

Финансови условия:
Финансирането се реализира на базата на двустранен договор между Ф”НИ” и издател (представляван от ръководител и финансово отговорно лице). От своя страна издателят (редколегиите) е в правото си да сключва договори с издателства и печатници по свой избор.

Средствата, отпуснати от ФНИ, могат да бъдат изразходвани за:
- консумативи;
- предпечатна подготовка;
- печат;
- книговезка обработка;
- разходи за труд /набор, печат и подвързване/.

От цената на договора не се заплащат авторски хонорари.

Документи за кандидатстване:
- Предложение за финансиране на научно периодично издание /FNSF-2001/;
- Анотация /FNSF-2002/;
- Данни за редакционната колегия /FNSF-2003/;
- Предварителнна план-сметка за разходите по издаването /FNSF-2004/;
- Анкетна карта /FNSF-2005/.

Още информация ТУК.

Предложенията за участие в конкурса се представят в два екземпляра на български език, с оригинални подписи и печати в сроковете, оповестени в обявата за конкурса.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ:

1. Не се приемат формуляри, попълнени на ръка. При попълване на формулярите е необходимо да се осигури добро качество на текста и на фигурите към него, което да позволява фотокопиране и сканиране.

2. Документите по некласираните предложения са получават лично от вносителите, които могат да се запознаят и с експертните оценки най-късно до 2 месеца след обявяване на резултатите от конкурса. След този срок документите не се съхраняват и секретарите не носят отговорност за тях!


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.