Начало > Новини

Конкурс за емпирични изследователски проекти

ЦАИ 01/07/2008

Изследователският център по социални науки е функционално звено към Катедра „Социология” на СУ и се финансира от Фонд “Научни изследвания” към МОН. Центърът осигурява ресурсно, организационно и финансово спечелилите проекти в областта на социалните науки, които могат да бъдат както групови, така и индивидуални.

Конкурсът за изследователски проекти, който обявява Изследователски център по социални науки е в следните области:

- Социални компетентности в общество на знанието;
- Неравенства и жизнени шансове;
- Мобилност и идентичност.

Изследователските проекти трябва да бъдат шестмесечни и да се осъществят през учебната 2008-2009 година. Финансирането е в рамките на 4000 лв. за всеки спечелил проект. Отпуснатият бюджет покрива следните разходи:

- Заплащане на технически изпълнители;
- Командировъчни разходи;
- Разходи за информационни продукти и услуги;
- Канцеларски материали.

Кой може да кандидатства?

- Учени с придобита докторска степен (хабилитирани и нехабилитирани)
- Докторанти, които са взели докторанстки минимум и кандидатстват с изследователски проект, свързан с темата на дисертацията

Какви са условията пред кандидатстващите проекти?

Проектът трябва да предвижда провеждане на емпирично изследване по тема в една от трите приоритетни области. Центърът не финансира чисто теоретични изследвания.

Проектът трябва да предвижда една от следните две форми на интеграция в учебния план на специалност „Социология”:

- Изследователска практика;
- Избираем курс, представящ хода и резултатите от изследването след неговото приключване.

Какви документи за кандидатстване се представят?

- Титулна страница, съдържаща името на проекта и тематичната област, по която се кандидатсва;
- Проект, съдържащ детайлно описание на цели, задачи, план-график, бюджет на планираното емпирично изследване. Общият обем на проекта не трябва да надхвърля 15 стандартни страници (1800 знака на страница с интервали, включително библиография и приложения);
- CV на всички участници в проекта;
- Кандидатстващите предоставят координати за връзка с двама души, към които центърът да се обърне за препоръки.

Какви са изискванията към спечелилите проекти?

- Реализираният проект подлежи на интеграция в учебния план на специалност „Социология” по посочените в условия на кандидатстването начини
- Титулярите на спечелилите проекти участват в ежегодните семинари на Центъра за обсъждане и представяне на междинните и крайни изследователски резултати.

Проектите се оценяват чрез анонимно рецензиране от двама рецензенти в съответната изследователска област. Експертна комисия оценява проектите според анонимните рецензии и според адекватността на изследователския колектив към мащаба и профила на предложеното емпирично изследване.

Къде могат да бъдат подадени проектите?

Проектите се подават лично на адрес:
София 1113; бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 5, ст. 513А,
Катедра „Социология”,

Приемно време: понеделник, сряда и петък – 14:00 – 18:00

Краен срок: 10 септември 2008 г. до 17:00 часа

За контакти: Координатор – Вероника Димитрова Телефон: 971 10 02, вътр. 234 по e-mail:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.