Начало > Новини

"Политики на неравенство и различие: Критични подходи в социологията и антропологията"

ЦАИ 27/02/2009

Докторантска конференция
Централно-европейски университет
Катедра "Социология и социална антропология"
12 - 13 юни 2009 г.

Основната цел на настоящата докторантска конференция е да инициира критически дебат върху начините, по-които актуалните обществени проблеми като неравенство и различие се теоретизират и методологически усвояват в полето на социологията и антропологията, както и в тяхната връзка с политиката и вземането на решения. Форумът е отворен е за теоретични, методологически рефлексивни и политически ангажирани доклади, попадащи в някои от по-долу посочените теми. Конференцията ще бъде ораганизирана в рамките на следните панели:

Пълните описания може да видите в английската версия на новината!

Етнизация на бедността (Kristóf Szombati, )

• производството и циркулацията на дискурси и образи на 'бедния друг'
• паметта и ежедневният опит от такива символични производства
• политическите дебати, в които образите и аргументите за етническия характер на бедсността се използват
• материалната и символична роля на държавата и пазара в превръщането на бедността в етническа маска
• опитите на стигматизираните групи да избегнат, преборят или стратегически справят със социалните предпоставки за такава етнизация
• влиянието на социологическото и антропологическото знание в затвърдяването или противопоставянето на тази нова социална теодицея.

Национализмът и неговите други (Florin Faje, )

• Политическата сила на национализма и нейната адекватност
• Кога, как и защо се активира националистическия дискурс? Как той се използва и трансформира?
• Национализмът като класово базиран феномен
• Ежедневни изрази на националното
• Пол/родствени нагледи към национализма
• Националната идентичност: приклещена между локалното и глобалното?

Политики на пространството и ‘право към града’ (Judit Veres, )

• Опространствяване на публичната сфера
• Градоустройственият план и неговата връзка с властта
• Контролът върху публичното пространство
• Социално производство и конструкция на пространството
• Относителната връзка между публично, квази-публично и частно пространство
• Как се появява "чувствуто за общност"
• Шансът и предизвикателствата пред "малките места"

Управление на неравенството
(Gábor Scheiring, )

• Кой управлява неравенствата? Кои са главните актьори и механизми, влияещи на политиката на неравенство?
• По какъв начин новите символни образи и променящите си дискурси на неравенство, класи и гражданство влият на управлението на неравенствата?
• По какъв начин се преправя границата публично-частно в новите структури на управление?
• Каква е материалната и символна роля на държавата, институциите и пазара в управлението на неравенството днес?
• По какъв начин глобалното се натрапва на местното управление и по какъв начин то отвръща?
• По какъв начин интересите на маргиналните групи навлизат в политиката?
• Каква е практическата релевантност на социологическото и антропологическото знание в дебата за неравенството?


Може да изпратите резюме на предложението с в рамките на 300 думи до 31-ви март. Ако докладът ви се приеме, трябва да изпратите пълния текст до 15-ти май.

Изпращайте резюметата си директно на отговорника на съответния панел.
Налични са ограничени средства за настаняване и път.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.