Начало > Новини

Научна конференция "Преходи и граници"

ЦАИ 14/02/2009

Факултетът по славянски филологии на Софийския университет най-учтиво ви кани да участ­вате в неговата ежегодна научна конференция, която ще се проведе от 18 до 19 май 2009 г. под надслов

Преходи и граници


Конференцията е посветена на 121-та годишнина на Факултета и е тематично ориентирана към 20-та годишнина от началото на прехода от тоталитаризъм към демокрация в страните от Югоизточна Европа.

Проблематиката на конференцията включва широк спектър от филологически, културно-ис­то­­ри­чес­ки и антропологически аспекти на различните видове преходи и гра­ни­ци като: предста­вяне и прочит на близкото минало; ези­ци на пре­хо­да; култури на преходите и преходни кул­тури; емиграция, миграция, мобилност като филоло­гически обекти; периоди, превод и грани­ци на ези­ко­вите и литературни фено­мени и пр.

Пленарни доклади на конференцията ще изнесат проф. Едвард Можейко от Университета в Ал­берта, Канада, почетен доктор на СУ, и проф. Роланд Марти от Университета на Саарланд, Гер­мания.

Очакваме вашите заявки за участие, придружени от резюме до 1000 знака, до 1 март 2009 г. на адрес:

Авторите на одобрените доклади ще бъдат уведомени до 20 март 2009 г. Срок за получаване на конферентната версия на докладите – 1 май. Молим ви да спазите срока, за да могат орга­ни­за­то­рите на конференцията своевременно да определят подходящ дискутант на всеки до­клад.

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в Годишника на ФСлФ за 2009 г.

Проф. дфн Панайот Карагьозов
Декан на Факултета по славянски филологии


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.