Начало > Новини

Конкурс за стипендианти на БНБ

ЦАИ 14/11/2009

Българска народна банка
обявява конкурс за стипендианти за 2010 година

• Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за образователно-квалификационна степен "магистър".
• Една стипендия от 700 лв. месечно за докторант.

Стипендиите се изплащат за период от 10 месеца.

Изисквания към кандидатите:


1. Да са български граждани;

2. Към датата на подаване на документите да са редовни докторанти или студенти редовно обучение – магистърска степен в акредитирани висши училища, с подходящи за БНБ специалности от професионалните направления: „3.6. Право”, „3.7. Администрация и управление”, „3.8. Икономика” и „4.6. Информатика и компютърни науки” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;

3. Да имат среден успех от предходната завършена образователна степен най-малко много добър (5.00);

4. Да не са служители на БНБ,

5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство от втора степен включително с член на Управителния съвет на БНБ, главния секретар, главни директори, директори, началници на отдели или ръководители на самостоятелни звена в БНБ.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Уверение от висше училище за статута на студента (заповед за зачисляване в докторантура);

2. Диплома за завършена образователна степен;

3. Декларация по образец за обстоятелствата относно роднинските връзки;

4. Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на кандидата - публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, подготвени и изнесени научни реферати и др.;

5. Есе, непубликувано досега и написано специално за конкурса по избрана от кандидата научна тема, която съответства на целите, задачите и функциите на БНБ в обем от 5000 думи за студенти и в обем до 10 000 думи за докторанти;

6. Мотивационно писмо;

7. Две препоръки от хабилитирани лица в съответната област. Препоръки от членове на Управителния съвет или служители на БНБ не се приемат и не се разглеждат.

Подаване на документите:

Документите на кандидатите се подават в периода от 1 до 30 ноември 2009 г.:

• На гише № 62 в паричния салон на БНБ – София, от 10:00 до 15:00 ч. в работни дни.
• С препоръчано писмо на адрес:

Българска народна банка,
пл. "Княз Александър І" № 1
София – 1000
гише № 62
за дирекция "Управление на човешките ресурси"
относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ".


Кандидатите ще бъдат уведомени за резултата от конкурса до 18 декември 2009 г.

В работните дни информация може да бъде получена на тел. 9145 2723 – Руслана Станчева.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.