Начало > Новини

Интердисциплинарни изследвания за млади учени

ЦАИ 23/11/2009

ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС за изследователски проекти в областта на градските изследвания
по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”

Финансирането на всеки спечелил проект е в зависимост от бюджета на проекта и общия брой спечелили проекти – до 4000 лв.

Крайният срок за подаване на документи е 01 февруари 2010 г.

Кой може да кандидатства?

• Магистри в последен семестър, с изследователски проекти, свързани с темата на дипломната им работа.
• Докторанти и доктори (защитили преди не повече от две години и на възраст до 35 години).

Какви са условията пред кандидатстващите проекти?

• Кандидатите трябва да представят детайлно описание на проекта, съдържащо цели, задачи, план-график, бюджет, библиография. Общият обем на проекта не трябва да надхвърля 15 стандартни страници.
• Към проекта се прилагат CV на изследователя и две препоръки от хабилитирани лица.
• Няма да бъдат финансирани изцяло теоретични изследвания.

Какви са изискванията към спечелилите проекти?

• Титулярите на спечелилите проекти участват в ежемесечните семинари за обсъждане и представяне на междинните и крайните изследователски резултати.
• Изследователските проекти трябва да бъдат осъществени до края на май 2010 година.

Къде могат да бъдат подадени проектите?

Проектите се подават

• лично на адрес:
София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 5, ст. 513А,
Катедра Социология,
Лаборатория „Изследователски център по социални науки”
Приемно време: понеделник и сряда – 14:00 – 18:00
Координатор – Вероника Димитрова /мобилен телефон: 0884 42 38 98/
Телефон: 971 10 02, вътр. 234 или 280

• на e-mail:
За подадени проекти се смятат само тези, които са получили потвърждение по телефон или e-mail.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

за стипендии за краткосрочни специализации или участия в международни семинари и конференции за млади учени

в областта на градските изследвания

по проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”

Стипендията е в размер до 4000 лв.
Крайният срок за подаване на документи е 01 февруари 2009 г.

Кой може да кандидатства?

• Докторанти и доктори (защитили преди не повече от две години и на възраст до 35 години).

Какви са условията за кандидатстване?

• Кандидатите трябва да представят: резюме на темата на специализацията или на доклада; кратко излагане на мотивите за избора на конкретна специализация, конференция или семинар; данни за евентуални други източници на финансиране. Общият обем не трябва да надхвърля 5 стандартни страници.
• Кандидатите прилагат всички останали документи, с които са кандидатствали или ще кандидатстват, CV и два контакта за връзка с хабилитирани препоръчители.

Какви са изискванията към спечелилите?

• Стипендиантите участват в ежемесечните семинари на проекта.
• Специализацията или участието в семинар или конференция трябва да се осъществи до края на май 2010 година.

Къде могат да бъдат подадени документите?

Проектите се подават

• лично на адрес:
София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, ст. 411,
Катедра Социология,
Лаборатория „Изследователски център по социални науки”
Приемно време: понеделник и сряда – 09:00 – 13:00
Координатор – Вероника Димитрова /мобилен телефон: 0884 42 38 98/

• на e-mail:
За подадени проекти се смятат само тези, които са получили потвърждение по телефон или e-mail.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.