Начало > Новини

Шести годишен конкурс за наградата "Илко Ескенази"

ЦАИ 15/01/2010

Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"
Мемориален фонд “Д-р Илко Ескенази”

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз

обявява

ШЕСТИ ГОДИШЕН КОНКУРС
за присъждане на НАГРАДА “ИЛКО ЕСКЕНАЗИ”

ПРАВИЛНИК

Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите “Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.

Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС, в светлината на Лисабонския договор. Разработките да са насочени към:

За юристи:


* Аналитични разработки по проблеми, свързани с Лисабонския договор в една от следните области
- Промени в институциите и органите на ЕС
- Промени в процедурите за приемане на правните актове на ЕС;
- Новата роля на националните парламенти при вземането на решения в ЕС.

* Проблеми на прилагането на правото на ЕС в Република България при условията на Лисабонския договор.

За икономисти:


* Изследване на съществуващите европейски програми е областите:
- Екология;
- Енергетика;
- Земеделие.

· Сравнителен анализ и съпоставяне на икономическите политики и програмите за тяхното изпълнение в светлината на Лисабонския договор.

Конкурсните работи трябва да са ясно написани, да съдържат творчески елементи и по възможност да имат значение за практиката.

Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 01 януари 2010 г., както и за студенти в юридическите и икономическите специалности

Оценяването на представените трудове се извършва от Комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ "Св.Св. Кирил и Методий" по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази"

Всяка от двете награди – за право и за икономика – се състои от парична награда в размер на 2 500 лв. и грамота. Комисията има право да присъди и до 3 почетни грамоти във всяка от двете области.

Връчването на наградите се извършва на 20 май 2010 г. (или в близост до тази дата). Наградите се връчват в подходяща за случая обстановка и в присъствието на Министъра на външните работи или личност с еквивалентна позиция.

Процедура:


· Конкурсът е ежегоден;
· Всеки участник може да представи само един труд;
· Не се допускат трудове с повече от един автор;
· Не се допускат трудове, които вече са участвали в конкурса;
· Трудовете могат да бъдат и публикувани, но не по-рано от м. май 2008 г.

Необходими документи:

1. Молба-формуляр със снимка (попълва се по време на подаване на документите);

2. Автобиография;

3. Разработките се представят на хартия и на електронен носител. Те трябва да имат следните технически параметри: не по-малко от 20 стр.; не повече от 50 стр. със средно 2000 символа на страница.

Срокове:

* Подаване на документи и на конкурсни работи от 12 до 19 април 2010 г..
* Място на подаване:
Международна фондация ”Св.Св. Кирил и Методий”,
ул. “Васил Априлов” № 3, София 1504
* Датата, мястото и часа на тържественото връчване на наградите се обявяват допълнително.

Координатор на програмата
:
Диана Григорова,
тел.: (02) 9446248
Ел.поща:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.