Начало > Новини

"Богат - Беден: За търговията с книги в Османската империя (18 - 19 в.)"

ЦАИ 02/02/2010

СЕМИНАР СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:
БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

Центърът за либерални стратегии има удоволствието да Ви покани на поредната сбирка на семинара:

10 март 2010 г. (сряда), 17.30ч.

Център за култура и дебат Червената къща
Ул. „Любен Каравелов” 15

БОГАТ – БЕДЕН: ЗА ТЪРГОВИЯТА С КНИГИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ (ХVІІІ-ХІХ в.)

Орлин Събев
Институт за Балканистика, БАН


Лекцията е посветена на една сравнително слабо позната и проучвана проблематика като търговията с книги в Османската империя. По-специално внимание е отделено на търговците на книги, техния специфичен правен статут и социален статус, както и централното им място и роля в търговията с книги.
Изясняват се начините за снабдяване с книги за търговия (специални поръчки на кописти за изготвяне на ръкописи или на печатници за отпечатване на определени заглавия; изкупуване на книги от търгове на наследства на починали лица; от други търговци на книги или частни лица). Представят се местата на продажба на книги, жанровата характеристика на продаваните заглавия, бестселърите, техните цени, печалбата от тях.

Нарочен акцент е поставен върху сравнителния анализ на търговците на ръкописи (до 18 век) и на печатни книги (от 18 век нататък и интензивно през 19 век). На базата на наследствени описи на починали търговци на книги, датиращи от 18 и 19 век, се проследява социалният им статус и се търси отговор на въпроса дали наложилата се през 19 век търговия с печатни книги се е оказала по-доходоносна от господстващата дотогава търговия с ръкописи.
Целта на този сравнителен анализ е да покаже дали въведеното при османците през първата половина на 18 век книгопечатане, с други думи, дали възприетата нова технология, която превръща книгата в по-масова, по-евтина и по-общодостъпна стока, е съдействала за повишаване не само на възможностите за по-широкообхватно разпространение на знанията в османското общество, но и на благосъстоянието на търговците на книги като важен посредник между тези, които творят или репродуцират писаното слово, и тези, които са негови консуматори.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.