Начало > Новини

Конкурс за независими изследователски стипендии

ЦАИ 16/03/2010

КОНКУРС ЗА НЕЗАВИСИМИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ
в социалните и хуманитарните науки
с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”

Център за академични изследвания София (ЦАИ) обявява конкурс за независими изследователски стипендии в областта на социалните и хуманитарните науки за 2011/2012 година.

Ще бъдат предоставени:

* пет 5-месечни стипендии за млади български изследователи и преподаватели
* пет 5-месечни стипендии за утвърдени български учени.

Общо описание:

Стипендиантската програма има за цел да подкрепи независими новаторски изследователски проекти с високо качество на млади и утвърдени български учени от областта на хуманитарните и социалните науки. Дисциплинарни, методологически и тематични ограничения по отношение на проектните предложения няма да бъдат прилагани. Решаващи за селекцията са единствено потенциала на кандидата и качеството на проекта.

Центърът ще предостави на отличените изследователи следната месечна стипендия:
* 700 Евро за млади учени
* 1000 Евро за утвърдени учени.

Стипендията включва всички данъци и социални удръжки. Стипендиантите ще имат достъп до работно място и електронни ресурси, и ще бъдат пълноценно интегрирани в редовните изследователски семинари и дискусии по текущи програми.

Програмата е организирана в два семестъра:
* I-ви семестър: от 1 март до 31 юли 2011 г.
* II-ри семестър: от 1 октомври 2011 г. до 29 февруари 2012 г.

Кандидатите трябва да посочат предпочитанието си за един от двата семестъра. С оглед на тематичната кохерентност окончателното разпределение на одобрените кандидати по семестри ще бъде направено след договорка със стипендиантите. Очаква се за периода на стипендията, одобрените кандидати да се посветят изцяло на заявеното изследване.

Условия за участие:

* Всички кандидати трябва да са български граждани.
* Млади учени: постдокторанти, асистенти, научни сътрудници или доценти със стаж до 12 години след защита на дисертация.
* Утвърдени учени: доценти и професори със стаж над 12 години след защита на дисертация с минимум 2 монографии.
* Наличието на международен опит и публикации в престижни научни издания са предимство.

Работен език:

Като международна научна организация ЦАИ провежда основната част от научната си дейност на английски език. Доброто му владеене е съществена предпоставка за успешното интегриране на стипендианта в съществуващите вече изследователски екипи и провежданите от тях семинари и дискусии. Резултатът от изследването също трябва да бъде предаден и публикуван на английски език. По тези причини единствено кандидатите с добро владеене на езика ще бъдат вземани предвид при селекцията. Документ за нивото на владеене на английски е препоръчителен.

Документи за кандидатстване:

1. Изследователски проект (между 2000 и 2200 думи) на тема различна от темата на дисертационния труд представящ:
кратко описание на предлаганото изследване (вкл. цели в контекста на съвременното състояние на изследователското поле и защо е важен проектът);
методология (вкл. кои са иновативните аспекти на предложението);
представителна библиография (10-15 заглавия).

2. CV и списък с публикации;

3. Препоръчително е прилагането на авторски текст на кандидата (откъс от дисертация, статия и пр.) до 25 стр. (на оригиналния език на публикацията);

4. За млади учени: две препоръки от утвърдени учени, изпратени директно до ЦАИ (по факс или електронна поща).

Документите трябва да бъдат на английски език. Изпращат се по електронна поща.

Краен срок за подаване на документи: 1 ноември 2010 г.

Селекция:

Подборът на кандидатите се осъществява от Академичния съвет на Център за академични изследвания, чиито членове са признати международни учени от социалните и хуманитарните науки. Рецензентите от Академичния съвет си запазват правото в случай на равностойни проекти да поканят съответните кандидати за интервю. Резултатите ще бъдат обявени през първата седмица на февруари 2011 г. лично до кандидатите и на страницата на ЦАИ: www.cas.bg.

Критерии за оценка:


високо качество на академичното портфолио и публикациите на кандидата, участие в международни проекти; оригинален и иновативен изследователски проект със съществен принос; интердисциплинарен и сравнителен подход.

Контактно лице:

Ралица Петрова, e-mail:
София1000, ул. Стефан Караджа 7 вх. 3 ет. 1 ап. 23
тел: 9803704; факс: 9803662

За допълнителна информация за предишни и текущи проекти на ЦАИ: www.cas.bg


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.