Начало > Новини

Сборник "Мрежи и институции на знанието в ранномодерна Европа"

ЦАИ 04/10/2010

Излезе сборник, издание на Абагар, 2010, 232 с., 15 лв.
ISBN: 9789544278892

Издателското каре:


Представяме на читателя третата книга с изследвания върху развитието на европейските институции на знанието в началото на Новото време (ХV-ХVІІ век), осъществени със средствата на философията, историята на науката и образованието, социологията, културологията и наукознанието. В тази велика епоха на социална промяна влиянието на хуманизма и новата социална динамика върху късносредновековнитеуниверситети и академии, школи, научни и книжовни общества, довежда до един нов синтез, от който се раждат духовните основи на проекта за модерна Европа.

В това колективно монографично издание са събрани обобщаващи студии на утвърдени изследователи и на докторанти от Института за средновековна философия и култура към Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Центъра за философски изследвания при Философски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Института по социология и Центъра по наукознание и история на науката при БАН.

То е издадено с финансова подкрепа по научноизследователския проект "Институции на знанието в Европа в началото на Новото време" към Фонд "Научни изследвания на МОН" по Програмата "Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища".


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.