Начало > Новини

Брой 3/2010 г. на списание “Философски алтернативи”

ЦАИ 12/10/2010

Основни акценти в съдържанието:

По-голямата част от текстовете в броя са посветени на философските интерпретации и на социалните проявления на нихилизма (политическия нихилизъм, тероризма) – тема, която прави книжката особено актуална и ориентирана към съвремието с неговите размишления и тревоги. Представени и анализирани са разбиранията за нихилизма у известни философи от различни страни и традиции както от миналото - Фридрих Ницше (”първият завършен нихилист на Европа”), Мартин Хайдегер, Албер Камю, Николай Бердяев, представители на българския философски архив, така и съвременни гледни точки (на руския философ Валерий Савчук). За разлика от Хегеловото помиряване със света (“Всичко, което е действително, е разумно”), нихилизмът критично и бунтовно го отхвърля – “Това, което е, не трябва да бъде”. Разнообразието и същевременно общият дух на представените философски разбирания за този вечен човешки феномен като че ли най-кратко и точно се изразяват в парадоксалните формулировки - сила и слабост; отрицание и утвърждаване; бунт и неприемане на настоящето, но в името на бъдещето; криза и рушене на ценностите, откриващи хоризонт за нови ценности. Критичният анализ на тероризма като съвременна и екстремна форма на нихилизма (В. Савчук) привнася нотки и на злободневност сред иначе задълбочените историкофилософски рефлексии на авторите в броя – К. Жабилова, Н. Турлаков, В. Канавров, Т. Батулева, Д. Деянов.


Списание “Философски алтернативи”, 3/2010

Тематичен брой: “Нихилизмът”


Философска класика и коментари (продължение от 2-ри брой)

Георг Вилхелм Фридрих Хегел – Лекции по философия на религията (Увод) II част – превод от немски език Генчо Дончев

Деян Деянов – Хегел и Аристотел: две несъизмерими логически законодателства (II част)
Семинар на Хайдегер със студенти върху “Време и битие” (II част) - превод от немски език Петко Петков

Европейският нихилизъм и...

Камелия Жабилова – Ницше vs. нихилизма?

Николай Турлаков – “Мъдростта на Дионис” или за преодоляването на нихилизма у Ницше

Валентин Канавров – Хайдегер след и отвъд нихилизма на Ницше

Татяна Батулева – За силата на “позитивния” нихилизъм: Албер Камю

... Руският нихилизъм

Владимир Савчук – Съдбата на нихилизма в Русия

Николай Бердяев – Нихилизмът на религиозна почва

Български философски архив: интерпретации на нихилизма

Димитър Иванчев – Полемика върху Щирнер и Ницше

Азът: контрапункти

Aneta Karageorgieva – The Dialogical Self

Димитър Ганов – Ентризмът като Subtraction

Философският XX век в България (дискусия с продължение)

Димитър Цацов – Предупреждение към младия читател на книгата на Д. Тодоров “Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България”

Добрин Тодоров – Съвет и разяснение към едно “предупреждение”

Отзиви

Таня Маринчешка – “Рефлексивност и социална онтология”, или за виртуозната перформативност на социалния учен

Вероника Рацеева – “Консумативното общество”

• Философски форуми

Философска конференция в памет на Стефан Василев (Васев)

Асен Димитров – За Стефан Васев като личност
Програма на конференцията


* Списание “Философски алтернативи” се индексира от The Philosopher’s Index (САЩ), от Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа (www.ceeol.com) и е включено в информационната мрежа на EBSCO Publishing.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.