Начало > Новини

Стипендии за пост-докторски изследвания на Фондация “Мелон” за учени от Централна и Източна Европа в Турция 2011-2012 г.

ЦАИ 28/01/2011

Американският изследователски институт в Турция (ARIT) приема документи за кандидатстване за стипендии на Фондация “Мелон” в Турция за пост-докторски изследвания за 2011-2012 г. ARIT предлага три или четири стипендии на учени или докторанти от Източна Европа и Балтийските страни, включващи Чехия, Унгария, Полша, България, Румъния, Словакия, както и Литва, Латвия и Естония. Стипендиантите могат да реализират индивидуални изследователски проекти във всяка област на хуманитарните и социалните науки, които се отнасят до Турция. Стипендиите покриват три или повече месеца за изследователска дейност, която ще бъде извършвана съвместно с центровете на ARIT в Истанбул и Анкара.

ARIT поддържа два изследователски института в Турция. Библиотеката на ARIT-Истанбул се фокусира върху библиографския фонд за Византийската история, Османската история и съвременна Турция. ARIT-Анкара се съсредоточава върху библиографския фонд за изкуство, археология, както и древна и съвременна Турция. И двата института предлагат възможност за жилищно настаняване (след предварителна резервация) и цялостна подкрепа и информация за турски колеги, институции и власти.

Цел и условия за прием

Фондация “Андрю Мелън” осигурява финансиране на Съвета на Американските изследователски центрове в чужбина с цел сближаване на учените от Източна и Централна Европа в областта на хуманитарните науки със световната научна общност. Могат да кандидатстват чешки, естонски, унгарски, латвийски, литовски, полски, словашки, български и румънски учени, които са жители или постоянно пребиваващи на една от горепосочените страни. Кандидатите трябва да притежават докторска степен или нейния еквивалент. Ще бъде дадено предпочитание на кандидати в началото на своята научна кариера. Кандидатите не трябва да са били стипендианти в рамките на същата програма през последните пет години. Кандидатите могат да използват програмата за нуждите на докторско изследване. Последните трябва да са покрили всички докторантски изисквания, освен защитата на докторска дисертация, От стипендиантите се очаква да посветят цялото си време на своите проекти и да участват в дейностите на съответния институт.

Разрешение за извършване на изследвания

Съгласно турското законодателство всички чуждестранни учени трябва да притежават формално разрешение за извършване на научноизследователска дейност в турски институции. Стипендиантите носят лична отговорност да се сдобият със съответните разрешения. Информация за необходимите процедури може да се получи от турските дипломатически представителства във всяка една страна. Тъй като получаването на отговор във връзка със съответните разрешения може да отнеме няколко месеца, кандидатите се подканени да изучат процедурите за получаване на разрешително възможно най-рано. Те могат да се обърнат към офиса на ARIT или директорите извън САЩ за информация.

Стипендия

Програмата предлага стипендия от 20,000 USD за покриване на разходите за извършване на изследователска дейност за три или повече месеца, вкл. пътни, дневни и разходи за извършваната дейност.

Кандидатстване (виж прикачения формат за кандидатстване): Молбите за кандидатстване трябва да се състоят от 1) кратко представяне на проекта (3-5 стр.) обхващащо плана на проекта и неговата научна значимост в рамките на съответната изследователска област; 2) автобиография; 3) три препоръчителни писма от учени в съответната област, включващи коментар за стойността и изпълнимостта на проекта (трябва да бъдат изпратени отделно).

Документите за кандидатстване и препоръчителните писма трябва да бъдат изпратени до ARIT до 3 март 2011, на адрес

American Research Institute in Turkey,
c/o University of Pennsylvania Museum,
3260 South Street,
Philadelphia PA 19104-6324,
tel. (215) 898-3474,
fax (215) 898-0657,
e-mail:
web: http://ccat.sas.upenn.edu/ARIT

Приемат се и документи по поща с препоръчано писмо носещо дата преди крайния срок.

Формат за кандидатстване

Моля, следвайте този формат възможно най-пълно. Крайният срок за кандидатстване е 3 март 2011 г. Приемат се и документи по поща с препоръчано писмо носещо дата преди крайния срок.

1. Трите имена
2. Адрес на работно или друго място, вкл. номер на телефон, факс и електронен адрес.
3. Домашен или друг адрес, включително номер на телефон и факс.
4. Информация за гражданство или постоянно пребиваване.
5. Текуща длъжност, академична или друга институция, адрес.
6. Научнообразователни степени в обратен ред.
7. Професионална автобиография и публикации, вкл. име на дисертацията.
8. За студенти – моля да бъде изпратена академична справка до ARIT.
9. Списък на получени предишни стипендии с дати.
10. Предложен изследователски проект:

а. Заглавие на проекта
б. Място/места на осъществяване на проекта в рамките на стипендията
в. Приблизителен работен план, график и продължителност на проекта
г. Общ бюджет на проекта
д. Информация за предвижданото изследване. Моля да предоставите информацията отпечатана с двойни интервали в обем не по-голям от 1500 думи, с описание на предложения изследователски проект. Бъдете максимално конкретни по отношение на целта на проекта, вашия учебен план, голямото значение на дейността, която очаквате да извършите в Турция. Името ви трябва да фигурира на всяка една страница. Кандидатите трябва да предоставят необходимите визуални материали, архивни източници, библиография и др., в зависимост от темата.

11. Езикови умения по турски език; други езикови умения.
12. Имена, длъжност и адрес на хората, от които сте поискали препоръчителни писма. Препоръчителните писма трябва да бъдат изпратени отделно по поща или факс до ARIT.
13. Дата на кандидатстване за разрешително за изследвания в Турция. Моля, имайте предвид, че може да се окаже необходимо да кандидатствате за разрешително до шест месеца преди предполагаемия старт на изследователската дейност в Турция.
14. Избройте други стипендии и грантове, за които сте кандидатствали.
15. Избройте възможни източници на допълнително финансиране, например: платен творчески отпуск, други източници на безвъзмездна помощ.
16. Документът за кандидатстване трябва да съдържа подпис и дата.

За повече информация: тел. (215) 898-3474, fax (215) 898-0657, e-mail: , или уебсайт: http://ccat.sas.upenn.edu/ARIT .

ARIT предвижда да уведоми кандидатите за решението на Комитета за стипендии в края на м. май 2011 г.

Източник: http://anamnesis.info


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.