Начало > Новини

"Византийски анклав в Централна Европа?

ЦАИ 04/03/2011

Среща с археолога проф. Анджей Буко на тема

„Византийски анклав в Централна Европа?” (най-нови изследвания на кулите в местността Стольпе в Полша)

Лекцията ще протече като презентация.

14 март 2011 г., понеделник, 18 ч., ул. Веслец 12

Проф. Анджей Буко – полски историк, медиевист, археолог, директор на Института за археология и етнология на Полската академия на науките, професор в Института по археология към Варшавския университет. Трупа археологически опит в Полша, Франция, Италия, Норвегия и Испания. Публикувал е в Полша и в чужбина над 250 научни работи (в т.ч. 11 книги), статии, рецензии, научно-популярни публикации. От 2003 г. осъществява изследователски проекти, свързани с етническите и културни приграничия в контекста на формиране на централноевропейските държави. От 2009 г. член-кореспондент на Варшавското научно дружество.

Избрани публикации на проф. Буко:

* Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań. (Раннополска керамика. Въведение в изследванията. Изд. Ossolineum. Вроцлав, 1990);

* Początki Sandomierza (Възникване на Сандомеж. Варшава, 1998); Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia – hipotezy – interpretacje. (Археологията на Полша от ранното средновековие. Открития-хипотези-интерпретации. Изд. TRI. Варшава, 2005);

* The Archeology of Early Medieval Poland. Discoveries-hypotheses-interpretations. Brill, Leiden-Boston 2008; Stołpie. Tajemnice kamiennej wieży. (Столпье. Тайните на каменната кула. Варшава, 2009).

Подробна информация за проф. Буко на английски език е публикувана на неговия сайт: www.andrzejbuko.pradzieje.pl.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.