Начало > Новини

Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

ЦАИ 15/07/2011

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ПРИОРИТЕТНА ОС :

3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

ОСНОВНА ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ:

3.3 Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса

Mинистерство на образованието, младежта и науката кани желаещите да представят проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Целта на операцията е да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България и страните членки на ЕС.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Дейност 1: „Подкрепа на нови и започнали докторски програми” предвижда:

* Предоставяне на допълнителни средства на докторанти в рамките на нови и започнали вече докторски програми за осъществяване на научни цели и задачи. Средствата са насочени към повишаване на мотивацията на младите хора (Предоставяните стипендии на докторантите са в размер на 120 лева на месец);

* Подкрепа за подготовката на дисертационния труд. Тук могат да бъдат включени например: разработване на научни планове, използване на експертизата на хабилитирани лица от съответната област, достъп до специализирана апаратура и оборудване;

* Насърчаване на академичната мобилност. Могат да бъдат включени например: участие в международни научни форуми, участие в практическа и експериментална дейност във водещи научни центрове;

* Подкрепа за научни публикации, като част от подготовката на докторанта.

Дейност 2: „Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени” предвижда:

* Организиране и провеждане на програми за обучение и повишаване на квалификацията на младите хора, работещи в сферата на науката с участието на специалисти от съответната научна област. Предвидените средства по тази дейност трябва да допринесат за повишаване на мотивацията на включените в програмата;

* Подкрепа за научни публикации в международно признати списания;

* Дейности, насочени към развитие на научния потенциал на младите учени в международна среда: научен обмен, участие в работни срещи, семинари, конференции и конгреси;

* Подкрепа за провеждането на научни изследвания, свързани с повишаване на научния потенциал; програми, подкрепящи създаването на връзки между публични научни и частни структури за трансфер на знания;

* Осигуряване на достъп до научни съоръжения, бази данни и библиотеки; прилагане на специализиран софтуер в дейността на младите учени.

Краен срок за представяне на предложенията е 13 септември 2011 г., 16.30 ч.

Допълнителна информация ТУК.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.