Начало > Новини

"Климентови четения за млади изследователи"

ЦАИ 25/10/2011

На 21.ХІ.2011 г. Катедрата по кирилометодиевистика за единадесета поредна година ще проведе интердисциплинарната конференция за млади изследователи

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

Катедрата кани всички учащи се от бакалавърската, магистърската и докторската степен на обучение, които имат интереси, идеи и разработки в областта на Средновековието – литература, език, история, култура, както и на приемствеността между Античност, Средновековие и съвремие, да заявят желанието си за участие заедно с темата на своето изложение и адрес за обратна връзка до 14.ХI.2011 г. в каб. 144 (за гл. ас. Димитър Пеев или гл. ас. д-р Диана Атанасова) или на е-mail:
Докладите не трябва да надхвърлят 15 min (6 стандартни компютърни страници).


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.