Начало > Новини

Международен симпозиум “Българският златен век”

ЦАИ 07/02/2012

Научният център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” организира Международен симпозиум

“Българският златен век”

Форумът ще се проведе на 18-19 май 2012 г. в Шуменския университет.

Докладите трябва да се предадат най-късно до 25. 04. 2012 г. на CD или по E-mail на Word 2007, придружени с използваните шрифтове и разпечатка на текста (или вариант в PDF формат). Докладът не трябва да надвишава 20 стандартни страници (включително и приложенията), с размер 12 pt и разредка 1,5. Резюмето - до една стандартна страница, 1800 знака, на английски език. Цитиране - под линия.

Докладите ще се публикуват в 13-ти том на поредицата “Преславска книжовна школа”.
Работни езици – всички славянски и английски.

Има възможност за мултимедийно представяне на докладите, което трябва да се заяви предварително.

Таксата за правоучастие е 20 € за чужденци и 10 € за български участници и включва материалите по време на Симпозиума и издаването на докладите.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

Заявки за участие, доклади, резюмета, точен актуален адрес (придружен с трите имена, научните звания и представяната институция), е-mail и телефон за контакти изпращайте до 25. 04. 2012 г. на адрес:

Шумен 9712
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
Научен център “Преславска книжовна школа”
Ул. “Университетска” № 115
гл. ас. д-р Грета Стоянова
тел. (++395 54) 83-04-95/116


или по e-mail: ; до Грета Стоянова


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.