Начало > Новини

Нов брой на списание “Философски алтернативи”, кн. 1/2012

ЦАИ 16/05/2012

Излезе от печат кн. 1/2012 на списание “Философски алтернативи.

Акцентите в броя:

В центъра на вниманието на авторските материали е взаимопреплитането и взаимодействието между темите, проблемите и средствата за изразяване във философията, литературата, физиката, биологията, всекидневния опит. Онова, което обединява и прави съизмерими тези разнообразни форми на познание и усещане на света е езикът като “среда” на битието. Независимо дали “битието” говори чрез езика на класически философски системи /анализа на К.Енчев/, на родната или чужда литература /статиите на Т.Батулева и Е.Димитров/, на метафорите в науката /С.Петков/ или чрез логически пропозиции, именно по този начин то става за нас чуваемо и разбираемо. Според Н. Турлаков, чиято статия разглежда връзката между философския, литературния и родния език, в последния са стаени смисли и интуиции за “първичния” свят, за хоризонта на всекидневния ни опит за света и за нашето място в него. Философията, литературата, науката откриват тези стаени смисли чрез “оптиката” на своя специфичен дисциплинен и/или художествен език; така различните им “езици” кодират и декодират разнообразните сигнали на този фундаментален “първичен” свят. Проявление на тази връзка се открива също така и в две други статии в този брой, които предлагат оригинални мисловни експерименти върху философската/научната интерпретация на възможен “разумен космически субект” /А.Стефанов/ и върху мисления експеримент на Х.Пътнам /статията на Б.Грозданов/. Тематичният блок “Етоси и епоси” разисква наличието/отсъствието на този дух на единство и взаимообвързаност в сферата на актуални и широко дискутирани съвременни социални и културни взаимодействия.

Прочетете и ще видите!

Нонка Богомилова


Списание “Философски алтернативи” 1/2012
Водещ броя: Ивайло Димитров

Език и съ-битие


* Николай Турлаков – Опит за философско приближаване до събитие на език и автентичност
* Татяна Батулева – Фигури на женското в съвременен български контекст
* Емил Димитров – Срещата у Достоевски
* Кристиян Енчев – Ключови метафори в „критическата трилогия” на Валентин Канавров

Is There Anybody Out There…


* Anguel S. Stefanof – The Image of the Alien Other
* Boris Grozdanoff – Same Reference and Same Word in Twin Earth Thought Experiment
* Васил Пенчев – Философски поглед към въвеждането на отрицателна и комплексна вероятност в квантовата информация
* Стефан Петков – Метафорите в науката: животът на релефната метафора в еволюционната биология

Етоси и епоси

* Елена Петрова – Благото: идеал, образец и реалност на съществуването
* Силвия Серафимова – Етически аспекти на регионалната политика в Северна Норвегия през втората половина на XX век
* Андрей Рождественский – Мултикултурализмът и ние

Пропозиции


* Стефан Попски – Пропозиции (1-ва част)

Книги и събития


* Татяна Батулева – За словото и неговата онтологична функция
* Веселин Петров – Начинанието „философия на квантовата информация”
* Силвия Серафимова – “Раждането на биоетиката”. Предизвикателства и алтернативи при конституирането на американския етос
* Нонка Богомилова – Глобализация и идентичност
* Атанас Стаматов, Добрин Тодоров – Нов изследователски център на българската философска култура

Списание “Философски алтернативи” се индексира от:
The Philosopher’s Index /САЩ/
EBSCOhost
Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа /www. ceeol.com/


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.