Начало > Новини

"Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство"

ЦАИ 21/05/2012

Организаторите на Международната конференция "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство" - DiPP 2012 (18 - 21 Септември, Велико Търново, България) Ви канят да представите иновации, проекти и научни, научно-приложни разработки в областта на цифровизацията, документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство.

Основни теми на конференцията:


* Отворен достъп до цифровизирано културно и научно наследство.
* Цифрови библиотеки, електронни архиви, хранилища, виртуални музеи, е-експозиции и енциклопедии за културно наследство.
* Цифрово представяне и съхранение на паметници на културата в условия на риск.
* 2D и 3D технологии, методи и средства за цифрово възстановяване и изграждане на значими образци от културното наследство.
* Широко обхватни мултимедийни хранилища и портали за култура и културно наследство.
* Национални цифрови библиотеки и агрегатори за трансфериране на цифровизирано богатство в европейското и световно цифрово пространство.
* e-Инфраструктури за цифровизирано научно наследство.
* Създаване и агрегиране на съдържание за Европейската цифрова библиотека Europeana.
* Интерактивни среди и иновативни Интернет-базирани приложения за културно наследство.
* Използване, ефективност и дизайн на интерфейси за приложения в културното наследство. Многоезичност.
* Стандарти, метаданни, онтологии и семантична обработка на знания за културно наследство. Техники за извличане на цифрови данни и знания.
* Проблеми по опазване на интелектуалната собственост: установяване, акредитиране и управление на права върху цифрово съдържание.
* Устойчив достъп и дългосрочна наличност на културно съдържание в цифровото пространство.
* Средства за електронно обучение и документиране на културно наследство. Учебни приложения на цифрови библиотеки.
* Икономика на културния туризъм.


Видове статии, които ще се приемат: Пълни статии (8-10 стр.); кратки статии (5 стр.) и проектни статии (5 стр.)

Всички статии трябва да бъдат написани на английски език като се следва формата Springer’s Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Авторите трябва ясно да посочат темата и вида на предложената статия. Статията трябва да се изпрати в DOC формат като прикачен файл на и на . Всички статии ще бъдат ревизирани от двучленно жури от членове на програмния комитет. Всички предложения ще бъдат ревизирани на базата на значимост, оригиналност и яснота на представянето. Най-малко един автор трябва да участва в конференцията, за да представи статията.

Демонстрации и изложби


Институциите съхраняващи културно наследство, изследователските организации и университети са поканени да демонстрират техни разработки, архиви, цифрови колекции, библиотеки и хранилища за национално културно и научно наследство. Предложения за участие трябва да се изпратят в свободен текст на и на .

Важни дати:


Провеждане на DiPP2012: 18 – 21 Септември 2012

Изпращане на статии и предложения за демонстрации: 15 юни 2012


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.