Начало > Новини

"Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области"

ЦАИ 01/06/2012

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС „Финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г.

Целта на конкурса е да насърчи:

Провеждане на качествени и конкурентноспособни научни и научно-приложни изследвания в следните приоритетни области:

* Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии;
* Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни;
* Нови материали и технологии;
* Културно-историческо наследство;
* Информационни и комуникационни технологии;
* Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера.

Междуинституционалната интеграция на университети и висши училища, научни звена на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия, предприятия, нестопански организации и други.

Засилване на връзката „Наука – бизнес”.

Общият размер на финансовите средства по предварителен бюджет e 21 млн. лева.

Основно изискване към участниците в проекта е ръководителят на проекта да бъде хабилитирано лице за университетите и научните институти или лице, придобило научната и образователна степен „ доктор”, с необходимата научна компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации в България и чужбина и притежание на патенти (ако е приложимо) за последните пет години в съответната научна област.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 45 /четиридесет и пет/ календарни дни от датата на публикуване.

Срок за определяне на бенефициентите: до 30.09.2012 г.

Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца

За допълнителна информация: www.bulfund.com


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.